30

1“Tiamsis nimno cov neeg uas hluas dua kuv
   muab kuv tso daj tso luag!
  Thaum lawv txiv yeej ibtxwm tsis muaj nqis rau kuv,
  kuv twb tsis pub lawv pab kuv cov dev zov yaj.
  2Lawv tsis muaj nqis, rau qhov lawv
   lub zog ntaug tas ua tsis tau haujlwm rau kuv.
  3Lawv pluag thiab tshaib nqhis heev,
   hmo ntuj lawv thiaj mus khaws tej cag ntoo qhuav
   tim tej nras mojsab qhua.
  4Lawv mus de tej nroj tom tiaj suabpuam,
  thiab dawj tej cag ntoo uas tsis qab los noj!
  5Tej neeg qw ua tsuj ua tsaug raws
   lawv tawm ib yam li luag qw tubsab.
  6Lawv mus nyob hauv tej qhov tsua
  thiab qhov av uas luag khawb rau ntawm tej kis zeb.
  7Lawv quaj ib yam li tej tsiaj qus quaj tim tej havzoov tuaj,
  thiab mus khooj rau hauv tej koog ntoo.
  8Lawv yog ib pab neeg uas tsis muaj koob tsis muaj npe
   thiab tsis muaj nqis dabtsi!
  Lawv raug luag ntiab tawm hauv lub tebchaws mus.

  9“Tiamsis nimno lawv tuaj luag kuv plig;
   thiab muab kuv tso daj tso luag.
  10Lawv ua phem ua qias rau kuv;
  lawv xav hais tias lawv zoo dua kuv, kuv tsis phim lawv,
  thiab lawv tseem tuaj nti qaubncaug rau kuv ntsejmuag.
  11Rau qhov Vajtswv ua rau kuv qaug
   zog thiab tas kev cia siab,
  lawv thiaj ua nruj ua tsiv tawmtsam kuv.
  12Cov neeg siab phem too hau lis tuaj
   tawmtsam kuv,
  lawv raws kuv tawm thiab npaj rawv tua kuv povtseg.
  13Lawv xav ua kom kuv puastsuaj,
  lawv thiaj tav kuv txoj haukev tsis pub kom kuv khiav dim;
  thiab tsis muaj leejtwg cheem tau lawv li.
  14Lawv sau nthwv nkag qhov lajkab tuaj tawmtsam kuv,
  thiab lawv ntog tsheej pawg tsuam kuv;
  15Tej kev txhawj ntshai npog kuv tas,
   kuv lub koob meej ploj mus ib yam li nthwv cua,
  thiab kuv txojkev vammeej ploj tas ib yam li tauv huab.

  16“Nimno kuv twb yuav tuag;
  tsis muaj ib yam dabtsi pab tau kom kuv dim kev txomnyem li.
  17Thaum tsaus ntuj kuv tej pobtxha mob lwj ntsuav;
   tus mob noj rawv kuv tsis tso tseg li.
  18Vajtswv tsawv nkaus kuv cajdab
   tshos thiab muab ntswj kiag ua ib caj.
  19Nws muab kuv pov rau hauv pas av;
   kuv twb zoo tsis cuag tej plua tshauv.

  20“Vajtswv, kuv hu koj tiamsis koj tsis
   teb kuv li;
  thiab thaum kuv thov koj, koj yeej tsis quavntsej kuv.
  21Koj ua nruj ua tsiv rau kuv;
   koj siv koj lub hwjchim tsimtxom kuv.
  22Koj tso cua los muab kuv ntsawj ya mus tas;
  koj muab kuv pov rau hauv nthwv
   cua daj cua dub uas ntswj pesyos.
  23Kuv paub hais tias koj muab kuv
   pov rau hauv txojkev tuag,
  thiab rau hauv lub tsev uas koj npaj
   rau txhua tus uas muaj sia mus nyob.

  24“Vim li cas koj tawmtsam tus neeg uas puastsuaj,
  yog tus neeg uas ua tsis tau dabtsi,
   tiamsis thov kom koj hlub xwb?
  25Puas yog kuv twb nrog tej neeg nyuaj siab quaj,
  thiab nrog cov neeg txomnyem nyuaj siab?
  26Kuv xav tau lub neej zoo thiab kaj siab lug;
  tiamsis kuv ua neej nyuaj siab thiab
   tsaus ntuj nti xwb.
  27Kev nyuaj siab thiab ntxhov siab ua
   rau kuv lwj siab ntsuav;
  kuv ua neej txomnyem ntsuav ib hnub dhau ib hnub.
  28Kuv ua neej tsaus ntuj nti tsis muaj
   hnub tshav ntuj li,
  kuv mus sawv ntawm tej chaw sablaj thov luag pab kuv.
  29Kuv tu siab thiab quaj ib yam li tej
   hma thiab tej noog ntxhuav quaj.
  30Kuv daim tawv dub, thiab kuv ua npaws kub heev.
  31Qhov chaw uas kuv ibtxwm hnov tej
   suab nkauj nogncas lomzem xyivfab,
  nimno kuv tsuas hnov suab quaj
   thiab suab nyiav lawm xwb.