2

Ninave yuav puam tsuaj

  1Lub nroog Ninave, cov kws tsoo koj
   tub tuaj ua rog rua koj lawm.
  Kawgkag moog zuv rooj loog, zuv ncauj kev,
   ca le sa hlaab khov kho npaaj tog,
   sau tub rog txhwj zog.

  2(Yawmsaub saamswm ua kuas Yakhauj tebchaws
   rov muaj fwjchim meej mom le qub
  ib yaam le Yixayee tebchaws
   yuav vaam meej nto moo,
  vem yog tub saab lws puab
   hab muab puab tej ceg ua lamswm taag.)

  3Cov tub rog kws sab tuab
   mas puab daim hlau thaiv lab ploog,
   cov tub rog tej tsoog lab tsaus nti.
  Nub kws npaaj txhwj mas tej tsheb ua rog
   ci nplaag cuag le nplaim tawg,
  cov neeg ua rog
   kuj txauj teg peem quas qeeg yuav moog.
  4Cov tsheb ua rog
   mas dha raag quas ntwg taug kev,
  moog tawg quas leeg
   tej tshaav puam huv nroog,
  ci nplaag le taws tsau,
   laim quas lag le tsag lig xub.
  5Cov thawj rog raug hu,
   puab dha dawm taw pis poog moog,
  puab dha ncaaj nraim rua ntawm ntsaa loog,
   puab tsaa hlo daim hlau thaiv hauv ntaaj hauv muv.
  6Lub qhov rooj dej qheb hlo lawm,
   cov huv vaajntxwv tsev poob sab taag.
  7Puab muab tug puj vaaj tej tsoog tsho hle,
   puab nteg puj vaaj coj moog.
  Cov nkauj qhev kuj quaj ntsuag zum quas zawg
   yaam nkaus le nquab quaj
   hab puab ntaus hauv sab.
  8Ninave zoo nkaus le lub paag dej
   kws ndwg quas zug moog lawm.
  Puab qw has tas, “Xob moog, xob moog,”
   tassws tsw muaj leejtwg tig rov lug le.
  9Ca le moog lws nyaj lws kub.
   Muaj nyaj txag ntau kawg tsw paub taag le,
  muaj ib puas tsaav yaam
   hov txhua chaw muaj nqes.

  10Ninave txom nyem lauj,
   puam tsuaj taag du quas lug lauj!
  Lub sab yaaj quas ntshws,
   hauv caug tshee nduas quas txag,
  ib ce tsaug quas tshua,
   ntsej muag thum xem taag.
  11Tsuv ntxhuav lub chaw nyob dua twg lawm?
   Yog lub qhov tsua kws cov tsuv ntxhuav mog nyob
  hab kwv nqaj moog noj
   tsw muaj leejtwg nkaag moog taab kaum tau.
  Qhov chaw kws tsw muaj leejtwg nkaag moog
   zwg cov mivnyuas tsuv ntxhuav dua twg lawm?
  12Tug tsuv ntxhuav dua nqaj
   txaus cov mivnyuas noj
  hab ntxo nkaus nqaj cej daab lug
   rua cov maum tsuv ntxhuav.
  Nwg nrhav nqaj coj lug puv nkaus qhov tsua
   hab dua nqaj lug tso puv nkaus lub chaw nyob.

  13Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   has tas, “Saib maj, kuv tawm tsaam koj.
  Kuv yuav hlawv koj tej tsheb ua rog
   kuas nchu paa quas lug,
   hab nav ntaaj yuav tua koj cov tsuv ntxhuav mog.
  Kuv yuav muab cov nqaj kws koj noj
   rhu tawm huv lub nplajteb moog,
  hab yuav tsw nov
   koj cov tub tshaaj xu lub suab le lawm.”