127

Qhuas Vajtswv Tus Muaj Lub Siab Zoo

  1Yog tus TSWV tsis ua tsev,
  ces cov neeg ua tsev tes haujlwm tsis
   muaj qabhau dabtsi;
  yog tus TSWV tsis tiv thaiv lub nroog,
  ces txawm yuav tso tubrog zov khov kho,
   los yeej tsis muaj qabhau dabtsi.
  2Tus uas niaj hnub khwv noj khwv haus nws pw lig
  thiab sawv ntxov los nws tes
   haujlwm yeej tsis muaj qabhau dabtsi;
  rau qhov tus TSWV yeej foom koob
   hmoov rau tus uas nws hlub,
  thaum lub sijhawm uas tus ntawd
   tseem pw tsaug zog.

  3Menyuam yog tej uas tus TSWV pub
   dawb rau neeg;
  menyuam yog koob hmoov los ntawm tus TSWV.
  4Tus uas muaj menyuam thaum nws
   tseem hluas,
  nws zoo ib yam li tus tubrog uas
   muaj tsheej npo xub nyob ntawm nws txhais tes.
  5Tus uas muaj xub hneev ntau yeej
   muaj kev kaj siab lug!
  Thaum nws nrog nws cov yeebncuab
   nyob tim ntsej tim muag hauv tsev tu plaub,
   nws yuav tsis swb li.