127

Vaajtswv pub tej yaam zoo

Zaaj nkauj hu nce moog. Yog Xalaumoo sau.
  1Yog Yawmsaub tsw ua tsev,
   cov kws ua tsev kuj txug sav do xwb.
  Yog Yawmsaub tsw tsom kwm lub nroog,
   tug faaj xwm kuj zuv do xwb.
  2Qhov kws koj sawv ntxuv ntxuv pw lig lig,
   ua num khwv fuas quas tso
   kev noj kev haus tsw muaj qaabhau.
  Tsua qhov Yawmsaub yeej pub rua
   tug kws nwg hlub pw tsaug zug zoo.

  3Tej tub ki yog qub txeeg qub teg
   ntawm Yawmsaub,
  tej mivnyuas kws yug huv lub plaab lug
   yog tshaav ntuj.
  4Tej tub kws yug thaus leej txwv tseed hluas
   kuj zoo yaam nkaus le
   raab xub huv tug tub rog txhais teg.
  5Tug yawm twg muaj xub nee puv lub raaj,
   kuj kaaj sab lug.
  Thaus nrug nwg cov yeeb ncuab ua plaub
   ntawm rooj loog,
   nwg yuav tsw txaaj muag.