127

Bơni Hơơč Kơ Tơlơi Hiam Klă Ơi Adai

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai. Tơlơi adoh bơni hơơč pơtao Solomôn čih kơčĕ.
  1Tơdah Yahweh ƀu ma̱n pơdơ̆ng đĭ sang ôh,
   bruă mơnuă ƀing pơdơ̆ng đĭ sang anŭn jing hĭ đôč đač yơh.
  Tơdah Yahweh ƀu răng wai brơi plei prŏng anai ôh,
   bruă mơnuă ƀing gak wai anŭn jing hĭ đôč đač yơh.
  2Tơdah ih tơgŭ mơguah ưm
   laih anŭn pơbêh sui pĭt,
   kiăng kơ mă bruă gleh glan kơ gơnam ƀơ̆ng, anŭn ăt jing đôč đač yơh.
  Tơlơi anŭn jing yuakơ Yahweh pha brơi gơnam kơ ƀing hlơi pô Ñu khăp wơ̆t tơdah ƀing gơñu hlak pĭt yơh.

  3Ană bă jing kar hăng gơnam kŏng ngăn mơ̆ng Yahweh pha brơi,
   ƀing ană bă bơnai ñu tơkeng rai kơ rơkơi ñu jing tơlơi bơni hiam mơ̆ng Yahweh yơh.
  4Ƀing ană đah rơkơi sa čô đah rơkơi hơmâo tơdang ñu hlak dŏ hlak ai,
   jing hrup hăng khul ƀrŏm hraŏ sa čô tơhan khĭn kơtang hơmâo amăng tơngan ñu yơh.
  5Mơyŭn mơak yơh kơ hlơi pô
   hơmâo lu ƀrŏm hraŏ kar hăng khul ƀrŏm anŭn amăng hruh hraŏ ñu,
  yuakơ ƀing gơñu ƀu či mlâo mlañ hĭ ôh,
   tơdang ƀing gơñu pơgăl pơgang gơñu pô ƀơi anăp ƀing phŏng kơđi amăng anih phat kơđi.