127

Bài ca thăng tiến của Sa-lô-môn

1Nếu Chúa Hằng Hữu không xây nhà,
Người xây cất tốn công vô ích;
Nếu Chúa Hằng Hữu không giữ thành,
Người canh gác thức đêm hoài công.
2Thật vô ích cho người thức khuya dậy sớm,
Đổi bát mồ hôi lấy bát cơm,
Vì Chúa muốn cho người Ngài yêu,
Được nghỉ ngơi đầy đủ.
3Chúa cho chúng ta con cái làm cơ nghiệp,
Tử tôn là phần thưởng của Ngài.
4Con sinh trong tuổi thanh xuân,
Như mũi tên trong tay chiến sĩ.
5Phúc cho người đông con
Vì sẽ không bị thua sút,
Khi tranh chấp với kẻ thù tại cửa thành.