127

Sự hưng thạnh bởi Đức Giê-hô-va mà có

Bài ca đi lên từ bực; bởi Sa-lô-môn làm
1 Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà,
 Thì những thợ xây cất làm uổng công.
 Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành,
 Thì người canh thức canh luống công.
2 Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ,
 Và ăn bánh lao khổ;
 Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.
3 Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra;
 Bông trái của tử cung là phần thưởng.
4 Con trai sanh trong buổi đang thì,
 Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.
5 Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình!
 Người sẽ không hổ thẹn,
 Khi nói năng với kẻ thù nghịch mình tại cửa thành.