127

Singx Nzung 127

Se Ziouv Bun Mienh Duqv Longx

Yangh faaux nyei nzung. Saa^lo^morn zoc nyei nzung.
  1Se gorngv maiv zeiz Ziouv zoux biauv,
   zoux biauv nyei mienh baeqc baeqc ndortv qaqv.
  Se gorngv maiv zeiz Ziouv zuov zingh,
   zuov zingh nyei mienh maiv njormh mv baac maiv lamh longc.
  2Lungh ndorm jiez sin nziouv,
   lungh muonz zanc bueix hmuangx lauh,
  cuotv qaqv zoux kouv weic yungz maengc se maiv lamh longc,
   weic zuqc Ziouv bun ninh hnamv nyei mienh bueix duqv njormh.
  3Naamh nyouz se Ziouv bun nzipc nyei buonc,
   yungz daaih nyei fu'jueiv benx ninh nyei zingh nyeic.
  4Mienh hnyangx-jeiv lunx nyei ziangh hoc yungz nyei naamh nyouz,
   se hnangv forng-cang yiem mborqv jaax baeng nyei buoz.
  5Maaih forng buangv forng-ndongh nyei mienh orn-lorqc haic.
   Yiem zingh gaengh caux win-wangv dunx sic nyei ziangh hoc yaac maiv zuqc nyaiv.