127

Sự thịnh vượng đến từ Đức Giê-hô-va

Bài ca đi lên từng bậc. Thi Thiên của Sa-lô-môn
  1Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà
   Thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công.
  Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành,
   Thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích.
  2Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm,
   Và ăn bánh lao khổ.
  Chúa cũng ban giấc ngủ
   Cho người Ngài yêu mến như vậy.

  3Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho;
   Bông trái của tử cung là phần thưởng.
  4Con cái sinh ra đang tuổi thanh xuân
   Khác nào mũi tên trong tay dũng sĩ.
  5Phước cho người nào để chúng đầy ống tên!
  Người sẽ không hổ thẹn
   Khi đối đáp với kẻ thù mình tại cổng thành.