10

Ziouv Oix Goux Yu^ndaa

  1Yiem cun gueix meih mbuo oix zuqc gan Ziouv tov mbiungc,
   oix zuqc tov zeix mbuonx-jieqv nyei Ziouv.
  Ninh bun mbiungc-gorng duih njiec,
   bun dauh dauh mienh nyei lingh deic cuotv gaeng-zuangx.
  2Weic zuqc an biauv nyei miuc-fangx dau maiv lamh longc nyei jauv.
   Mbouv guaax mienh gorngv gorngv-baeqc nyei waac.
  Mbeix mbeix mienh gorngv nyei mbeix se jaav nyei,
   ninh mbuo orn mienh nyei hnyouv benx kungx-waac.
  Weic naaiv baeqc fingx nzaanx hnangv ba'gi yungh,
   yaac zuqc kouv weic zuqc maiv maaih bieiv zeiv goux.
  3Ziouv gorngv, “Yie qiex jiez! haic gunv baeqc fingx wuov deix,
   yie oix dingc bieiv zeiv nyei zuiz.
  Weic zuqc Nernh Jiex nyei Ziouv goux ninh nyei mienh, se Yu^ndaa nyei zeiv-fun,
   yaac bun ninh mbuo hnangv yie nyei mborqv jaax henv nyei maaz.
  4An biauv-gorqv longc jienv jiex nyei la'bieiv oix yiem Yu^ndaa cuotv.
   Mborng ndau corng ndopv-liuh nyei dongc yaac oix yiem ninh cuotv,
   mborqv jaax nyei juang-zinx oix yiem ninh cuotv,
   yietc zungv zoux bieiv nyei mienh oix yiem ninh cuotv.
  5Ninh mbuo lomh nzoih oix hnangv mborqv jaax nyei mienh henv mienh
   caaiv win-wangv njiec jaai-horngc nyei wuom-bamc.
  Ninh mbuo mborqv jaax weic zuqc Ziouv caux ninh mbuo yiem,
   ninh mbuo ziouc mborqv hingh win-wangv nyei geh maaz baeng.
  6Yie oix tengx Yu^ndaa nyei zeiv-fun henv,
   yaac oix njoux Yosepv nyei zeiv-fun.
  Yie oix dorh ninh mbuo nzuonx weic zuqc yie korv-lienh ninh mbuo,
   ninh mbuo ziouc hnangv yie maiv guangc ninh mbuo nor,
   weic zuqc yie se Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh. Yie oix dau ninh mbuo.
  7E^faa^im Mienh oix hnangv henv haic nyei baeng,
   ninh mbuo nyei hnyouv orn-lorqc hnangv hopv a'ngunc diuv.
  Ninh mbuo nyei naamh nyouz duqv buatc ziouc orn-lorqc,
   ninh mbuo nyei hnyouv yaac a'hneiv haic Ziouv.
  8Yie oix heuc ninh mbuo yaac siou ninh mbuo zunv,
   weic zuqc yie zuoqc ninh mbuo nzuonx.
   Ninh mbuo nyei mienh soux ziouc jaa ndongc zinh ndaangc camv.
  9Maiv gunv yie bun ninh mbuo faatv nzaanx yiem ziex guoqv mbu'ndongx,
   mv baac yiem go nyei deic-bung ninh mbuo corc oix jangx yie,
   ninh mbuo ziouc caux ninh mbuo nyei fu'jueiv fun-faqv yiem jienv aengx duqv nzuonx daaih.
  10Yie oix dorh ninh mbuo yiem I^yipv Deic-Bung nzuonx daaih,
   bun yiem Atc^si^lie cuotv daaih gapv zunv
  ziouc dorh ninh mbuo mingh yiem Gi^le^aatc caux Le^mbaa^norn,
   taux naaiv deix dorngx zungv maiv gaux ninh mbuo yiem.
  11Ninh mbuo oix jiex I^yipv nyei koiv,
   yaac mborqv koiv nyei wuom-laangc,
   Nai^aa Ndaaih yietc zungv ndo nyei dorngx yaac oix nqaai nzengc.
  Zoux maux nyei Atc^si^lie Mienh oix zuqc baaic hmien,
   I^yipv nyei hungh lingc yaac oix jiex mi'aqv.
  12Yie oix bun yie nyei baeqc fingx kaux yie, Ziouv, henv jiez daaih,
   ninh mbuo ziouc dengv yie nyei mengh ei jienv zoux.”
    Naaiv se Ziouv gorngv.