1

Yahweh Iâu Mơthưr Ƀing Ană Plei Ñu Wơ̆t Glaĭ Pơ Ñu

1Amăng blan tal sapăn thŭn tal dua rơnŭk pơtao Darius jing pơtao prŏng amăng lŏn čar Persia, Yahweh brơi boh hiăp anai kơ pô pơala Zekharyah, jing ană đah rơkơi Berekyah tơčô Iđô.
2Yahweh Dưi Kơtang brơi kơ Zekharyah pơhiăp hăng ƀing ană plei Israel tui anai, “Kâo, jing Yahweh, ƀrŭk hil biă mă kơ ƀing ơi adon gih, 3samơ̆ ră anai Kâo laĭ kơ ƀing gih, ‘Wơ̆t glaĭ pơ Kâo bĕ, tui anŭn Kâo či wơ̆t glaĭ pơ ƀing gih yơh.’ 4Anăm jing hĭ sat ƀai hrup hăng ƀing ơi adon gih hlâo adih ôh. Hlak đưm hlâo adih, hơmâo ƀing pô pơala laĭ pơthâo laih kơ ƀing gơñu boh hiăp Kâo kiăng pơtă kơ ƀing gơñu anăm hơdip hơdơ̆ng sat ƀai dơ̆ng tah. Samơ̆ ƀing gơñu ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ kiăng kơ gưt tui Kâo ôh. 5Truh kơ ră anai, pơpă ƀing ơi adon gih lĕ? Bơ kơ ƀing pô pơala, ƀing gơñu dŏ hơdip nanao mơ̆? 6Tơdang amăng rơnŭk đưm anŭn, Kâo pơđar laih anŭn pơkơđiăng laih kơ ƀing ơi adon gih mơ̆ng ƀing pô pơala anŭn, samơ̆ ƀing ơi adon gih ƀu kiăng hơmư̆ hơdôm tơlơi Kâo pơtă anŭn ôh, tui anŭn ƀing gơñu tŭ mă laih boh răm mơ̆ng bruă sat gơñu ngă anŭn.
 “Giŏng anŭn, ƀing gơñu kơhma̱l hĭ laih anŭn laĭ tui anai, ‘Yahweh Dưi Kơtang hơmâo pơkơhma̱l hĭ laih ƀing gơmơi lăp tui hăng hơdôm bruă sat ƀai laih anŭn tơlơi hơdip hơdơ̆ng ƀing gơmơi ngă, jing tui hăng tơlơi Ñu hơmâo pơkă laih kiăng kơ ngă.’ ”

Tơlơi Pơƀuh Tal Sa: Ƀing Mơnuih Đĭ Aseh

7Ƀơi hrơi tal duapluh-pă̱ blan tal pluh-sa, jing blan Sebat, amăng thŭn tal dua rơnŭk pơtao prŏng Darius ngă pơtao, boh hiăp Yahweh truh pơ pô pơala Zekharyah, jing ană Berekyah, tơčô Iđô. 8Anai nê amăng tơlơi pơƀuh mlam, kâo ƀuh sa čô mơnuih hlak đĭ ƀơi sa drơi aseh mriah. Ñu hlak dơ̆ng glaĭ amăng tŏng krah khul kơyâo hadas ƀâo mơngưi ƀơi sa anih dơnung, laih anŭn gah rŏng ñu ăt hơmâo mơ̆n khul aseh pơkŏn dơ̆ng jing aseh mriah, aseh ƀlŭk ƀlăk laih anŭn aseh kô̱̆. 9Kâo tơña tui anai, “Ơ khua ăh, hơget hơdôm drơi aseh anŭn kiăng laĭ lĕ?”
 Pô ling jang hiam, jing pô hlak pơhiăp hăng kâo anŭn, laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či laĭ brơi kơ ih yơh hơget hơdôm drơi aseh anŭn kiăng kơ laĭ.”
10Giŏng anŭn, pô hlak dŏ amăng tŏng krah khul kơyâo hadas ƀâo mơngưi anŭn pŏk pơblang tui anai, “Yahweh pơkiaŏ rai laih hơdôm aseh anŭn kiăng kơ rai kơsem lăng amăng djŏp lŏn tơnah yơh.”
11Laih anŭn ƀing gơñu ruai glaĭ kơ ling jang anŭn, jing pô hlak dơ̆ng amăng tŏng krah khul kơyâo hơdas ƀâo mơngưi, tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo nao djŏp amăng lŏn tơnah laih anŭn hơduah ƀuh laih djŏp anih le̱ng kơ dŏ rơiăt hơđơ̆ng laih anŭn rơnŭk rơnua.”
12Giŏng anŭn, ling jang anŭn laĭ, “Ơ Yahweh Dưi Kơtang hơi, Ih hơmâo hil laih kơ plei Yerusalaim laih anŭn kơ hơdôm plei pla amăng anih lŏn Yudah amăng tơjuhpluh thŭn laih truh kơ ră anai. Hơbĭn sui dơ̆ng Ih ăt dŏ hil laih anŭn ƀu pơrơđah ôh tơlơi pap kơ ƀing mơnuih amăng hơdôm anih anŭn lĕ?”
13Tui anŭn, Yahweh laĭ glaĭ pơjuh alum kơ ling jang anŭn, jing pô pơhiăp hăng kâo. 14Giŏng anŭn, ling jang anŭn pơtă kơ kâo kiăng kơ pơhaih hơget tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih tui anai, “Kâo, jing Yahweh Dưi Kơtang, hơmâo tơlơi khăp prŏng dơlăm biă mă pơmĭn ƀlơ̆ng kơ plei Yerusalaim, jing plei rơgoh hiam Kâo, 15samơ̆ Kâo hil biă mă kơ ƀing lŏn čar dŏ rơiăt hơđơ̆ng laih anŭn rơnŭk rơnua. Tơdang Kâo pơkơ̆ng glaĭ tơlơi Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Kâo, ƀing lŏn čar dŏ rơiăt rơnŭk anŭn yơh ngă kơ ƀing ană plei Kâo tŭ tơnap tap hloh dơ̆ng. 16Tui anŭn yơh, Kâo, jing Yahweh Dưi Kơtang, hơmâo wơ̆t glaĭ laih pơ plei Yerusalaim kiăng kơ pơrơđah tơlơi pap kơ plei anŭn, laih anŭn Kâo či brơi kơ ƀing gơ̆ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Kâo wơ̆t hăng plei Yerusalaim mơ̆n.”
17Pô ling jang anŭn ăt pơtă kơ kâo kiăng kơ pơhaih tơlơi anai mơ̆n, “Yahweh Dưi Kơtang laĭ tui anai: Ñu či brơi hơdôm plei pla Ñu đĭ kơyar glaĭ dơ̆ng laih anŭn Ñu či djru glaĭ plei Yerusalaim dơ̆ng kiăng kơ yap plei anŭn jing plei Ñu pô yơh.”

Tơlơi Pơƀuh Kơ Pă̱ Ƀĕ Tơki Hăng Ƀing Mơnuih Tuh Tia

18Amăng tơlơi pơƀuh pơkŏn dơ̆ng kâo ƀuh pă̱ ƀĕ tơki rơmô. 19Kâo tơña kơ ling jang hiam, jing pô hơmâo pơhiăp laih hăng kâo hlâo kơ anŭn, tui anai, “Hơget tơlơi kiăng laĭ kơ hơdôm tơki anŭn lĕ?”
 Ñu laĭ glaĭ kơ kâo, “Hơdôm tơki anŭn pơhơmutu kơ hơdôm tơlơi dưi mơnuih lŏn tơnah anai hơmâo pơčơlah hĭ laih ƀing ană plei Yudah, Israel laih anŭn Yerusalaim.”
20Giŏng anŭn, Yahweh brơi kơ kâo ƀuh pă̱ čô tuh tia hlak djă̱ mơmu̱t. 21Kâo tơña tui anai, “Hơget tơlơi ƀing gơñu anŭn rai kiăng kơ ngă lĕ?”
 Ling jang anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơñu hơmâo rai laih kiăng kơ pơhuĭ laih anŭn pơrai hĭ hơdôm ƀing lŏn čar, jing ƀing lŏn čar hơmâo pơrai hĭ abih laih anih lŏn Yudah kiăng kơ pơčơlah hĭ ƀing ană plei amăng anih lŏn anŭn yơh.”