10

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Krah

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn hom ma Pharaôn, yorlah gâp ƀư dăng jêh nuih n'hâm păng jêh ri nuih n'hâm phung n'hat na păng, gay ma gâp dơi tâm mpơl nau mbên gâp aơ ta nklang khân păng, 2jêh ri gay ma khân may dơi nkoch bri ma kon khân may jêh ri ma kon sau khân may naư ma phung Êjipt, jêh ri nau mbên gâp ƀư ta nklang khân păng, gay ma khân may dơi gĭt gâp jêng Yêhôva."
3Y-Môis jêh ri Y-Arôn hăn ta Pharaôn jêh ri lah ma păng: "Pô aơ Yêhôva Brah Ndu phung Hêbrơ, lah: "Ndah dĭng jŏ may mra dun, mâu ŭch ƀư tông may nơm ta năp gâp? Ăn phung ƀon lan gâp hăn, gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp. 4Tơ lah may dun mâu ăn phung ƀon lan gâp hăn ôh, aơ gâp mra ăn phung krah văch ôi taơ tâm lam n'gor may. 5Krah nây mra nkŭm ndâp neh, pô ri bu mâu hôm dơi saơ neh ôh. Khân păng mra sa lĕ rngôch ndơ ăt hôm bơh dak pler. Khân păng mra sa lĕ rngôch tơm si hon tâm mir may. 6Khân păng mra ƀư bêng ngih may, ngih lĕ rngôch phung n'hat na may, jêh ri lĕ rngôch phung Êjipt. Phung mbơ̆ khân may jêh ri phung che khân may mâu mâp saơ nau tâm ban pô nây ôh ntơm geh khân păng ta neh ntu tât ta nar aơ." Jêh ri Y-Môis du tă bơh ngih Pharaôn.
7Phung n'hat na Pharaôn lah ma păng: "Ndah dĭng jŏ bu klâu nây mra jêng dăk sân ma he? Ăn phung klâu nây hăn, gay ma khân păng dơi pah kan ma Brah Ndu Yêhôva Brah Ndu khân păng. May ê gĭt hĕ ma n'gor Êjipt rai jêh?." 8Pô ri bu njŭn Y-Môis jêh ri Y-Arôn ma Pharaôn. Păng lah ma phung nây: "Hăn hom pah kan ma Brah Ndu Yêhôva khân may; ƀiălah mbu phung mra hăn?" 9Y-Môis lah: "Hên mra hăn ndrel ma phung kon se hên jêh ri phung bu ranh hên, ndrel ma phung kon bu klâu jêh ri phung kon bu ur hên, ndrel ma biăp jêh ri ndrôk hên, yorlah hên mra nkra nau nhêt sa ma Yêhôva." 10Pharaôn lah ma khân păng: "Ăn Yêhôva gŭ ndrel ma khân may tơ lah gâp mâp ăn jêh khân may jêh ri phung kon se khân may hăn, njrăng hom, yorlah khân may mĭn ƀư mhĭk. 11Mâu, hăn hom khân may kanŏng phung bu klâu pah kan ma Yêhôva, yorlah nâm bu pô nây khân may ŭch." Jêh ri bu mprơh khân păng ta năp Pharaôn.
12Yêhôva lah ma Y-Môis: "Yơr ti may leo ta n'gor Êjipt gay ma krah hăn ta n'gor Êjipt, sa lĕ rngôch gơ̆ tâm n'gor, lĕ rngôch ndơ hôm bơh pler." 13Pô ri Y-Môis yơr mâng păng leo ta n'gor Êjipt jêh ri Yêhôva ăn sial pa lơ khôm tâm n'gor lĕ nar lĕ măng. Tơ lah tât ơm ôi sial tă pa lơ djôt krah. 14Krah gŭ lam n'gor Êjipt jêh ri nkŭm lam n'gor nây. Khân păng âk ngăn ngên, mâu mâp geh ôh Krah tâm ban pô nây, jêh ri mâu mra geh lĕ tâm nar Kandơ̆. 15Khân păng nkŭm lam neh kŏ neh jêng ngo. Khân păng sa lĕ gơ̆ neh jêh ri lĕ rngôch play tơm play ăt hôm bơh pler jêh ri mâu hôm geh ndơ ndrêh ôh gĭt lah tơm si mâu lah gơ̆ mir lam n'gor Êjipt. 16Pô ri Pharaôn kuăl ndal Y-Môis jêh ri Y-Arôn, lah: "Gâp ƀư tih jêh đah Yêhôva Brah Ndu khân may, jêh ri đah khân may. 17Aƀaơ gâp dăn ma may, yô̆ an nau tih gâp kanŏng du tơ̆ aơ, jêh ri mbơh sơm hom ma Yêhôva Brah Ndu khân may, gay ma păng sŏk lơi bơh gâp nau khĭt aơ." 18Y-Môis luh bơh ngih Pharaôn jêh ri mbơh sơm ma Yêhôva Brah Ndu. 19Yêhôva ăn sial khôm tă pa dâng katang khôm lơi krah jêh ri ăn tŭp tâm dak mƀŭt chăng, mâu hôm du mlâm krah ôh tâm n'gor Êjipt. 20Ƀiălah Yêhôva ƀư dăng nuih Pharaôn, jêh ri păng mâu ăn phung ƀon lan Israel hăn ôh.

Nau Ƀư Rêh Ni Ma Nau Ngo

21Yêhôva lah ma Y-Môis: "Yơr ti may leo kalơ trôk gay geh nau ngo lam bri Êjipt, nau ngo klĕng." 22Y-Môis yơr ti păng leo kalơ trôk, jêh ri geh nau ngo mbâl tâm lam bri Êjipt dôl tâm pe nar. 23Bu mâu dơi tâm saơ ndrăng nơm ôh, jêh ri mâu geh nơm dâk tă bơh ntŭk păng gŭ tâm lĕ pe nar. Ƀiălah geh nau ang tâm lĕ ntŭk phung ƀon lan Israel gŭ. 24Pharaôn kuăl Y-Môis jêh ri lah: "Hăn hom khân may pah kan ma Yêhôva. Ăn phung kon se jê̆ khân may hăn ndrel khân may. Kanŏng ăn biăp jêh ri ndrôk khân may ăn gŭ ta aơ." 25Ƀiălah Y-Môis lah: "Ăn may ăn ma hên ndơ ƀư brah jêh ri ndơ nhhơr gŭch hên mra ƀư brah ma Yêhôva Brah Ndu hên. 26Biăp, ndrôk hên mra hăn ndrel ma hên, mâu mra om du pŏk nchop ôh; yorlah ƀaƀă hên mra ŭch nhhơr ndơ nây gay pah kan ma Yêhôva Brah Ndu hên, jêh ri kŏ hên tât ta nây, hên mâu gĭt ôh moh hên mra săch pah kan ma Yêhôva. 27Ƀiălah Yêhôva ƀư dăng nuih n'hâm Pharaôn, jêh ri păng mâu ăn ôh phung nây hăn. 28Pharaôn lah ma Y-Môis: "Du hom bơh gâp, njrăng hom! Lơi hôm văch ta năp gâp ôh yorlah ta nar may plơ̆ văch ta năp gâp may mra khĭt." 29Y-Môis lah: "Di jêh nau may lah; gâp mâu mra plơ̆ văch ta năp may ôh."