1

Yug Xamuyees

1Muaj ib tug txivneej hu ua Ekanas uas yog xeem Efalayees, nws nyob hauv lub nroog Lamas saum lub laj roob Efalayees. Ekanas txiv hu ua Yelauhas thiab nws yawg hu ua Elihus, Ekanas yog Tauhus tsevneeg thiab yog cuab Xufes. 2Ekanas muaj ob tug pojniam, Hanas thiab Peninas. Peninas muaj menyuam, tiamsis Hanas tsis muaj. 3Ekanas niaj xyoo cab tsiaj hauv lub nroog Lamas mus fij thiab pehawm tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hauv lub nroog Silaus, Haufenis thiab Finehas uas yog Elis ob tug tub yog povthawj ua tus TSWV haujlwm nyob hauv. 4Txhua zaus uas Ekanas tua tsiaj fij, nws muab tej nqaij faib rau Peninas thiab Peninas cov menyuam ib leeg ib co. 5Txawm yog Ekanas nyiam Hanas heev dua los nws tsuas faib ib qho rau Hanas xwb, rau qhov tus TSWV tsis pub Hanas muaj menyuam. 6Peninas uas nrog Hanas sib tw ua neej, nws pheej txob thuam thiab rhuav Hanas ntsejmuag, rau qhov tus TSWV tsis pub Hanas muaj menyuam. 7Peninas pheej ua li no ib xyoos dhau ib xyoos; thaum nkawd nrog sawvdaws mus pehawm tus TSWV hauv lub tuamtsev los Peninas pheej ua rau Hanas nyuaj siab thiab quaj tsis xav noj mov. 8Ekanas uas yog tus txiv nug Hanas hais tias, “Hanas, vim li cas koj pheej quaj? Vim li cas koj tsis noj mov li? Vim li cas koj nyuaj siab ua luaj? Koj tau kuv zoo tsis cuag li koj muaj kaum leej tub los?”

Hanas thiab Elis

9-10Muaj ib zaug thaum lawv noj mov hauv tus TSWV lub Tuamtsev hauv lub nroog Silaus tas, Hanas ntxhov siab heev, nws txawm sawv tsees, nws thiaj thov tus TSWV thiab quaj ncia heev. Thaum ntawd tus povthawj Elis zaum ntawm tus TSWV lub Tuamtsev lub qhovrooj ib sab. 11Hanas coglus hais tias, “Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, thov koj tsa qhovmuag saib kuv uas yog koj tus ntxhais qhev! Thov koj pom kuv tej kev lwj siab thiab hlub kuv! Thov koj nco txog kuv thiab pub kuv muaj ib tug tub! Kuv coglus rau koj hais tias kuv yuav muab tus tub ntawd fij rau koj, ua koj tes haujlwm mus tas nws simneej thiab yuav tsis chais nws cov plaubhau li.”
12Hanas thov tus TSWV ntev loo, Elis saib ntsoov Hanas lub qhovncauj. 13Hanas thov Vajtswv qhovncauj ua zog kais, tiamsis tsis hnov suab li. Yog li ntawd, Elis xav hais tias yog Hanas qaug cawv, 14Elis thiaj hais rau Hanas hais tias, “Koj tseem yuav qaug cawv li ko mus txog thaum twg? Koj cia li tseg tsis txhob haus cawv lawm!”
15Hanas teb hais tias, “Kuv tus tswv, tsis yog kuv qaug cawv, kuv tsis tau haus cawv. Kuv nyuaj siab heev, kuv tabtom thov Vajtswv, thiab muab kuv tej kev nyuaj siab tso rau tus TSWV. 16Koj tsis txhob xav hais tias, kuv yog ib tug pojniam uas tsis tsim txiaj. Kuv thov Vajtswv li no, twb yog vim kuv muaj kev nyuaj siab heev.”
17Elis hais tias, “Koj cia li mus tsev kaj siab lug, thiab thov tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv pub rau koj raws koj tau thov nws lawm.”
18Hanas teb hais tias, “Thov koj hlub kuv,” ces Hanas txawm mus noj mov thiab tsis nyuaj siab lawm.

Yug Xamuyees thiab Muab Fij rau Vajtswv

19Thaum kaj ntug Ekanas thiab nws tsevneeg sawv ntxov los pehawm tus TSWV tas, ces lawv txawm rov qab los tsev rau hauv lub nroog Lamas lawm. Ekanas nrog Hanas pw, thiab tus TSWV ua raws li Hanas tej lus thov. 20Ces Hanas txawm xeeb tub thiab yug tau ib tug tub. Nws muab tus metub ntawd tis npe hu ua Xamuyees, rau qhov Hanas hais tias, “Kuv thov tus TSWV pub tus tub no rau kuv.”
21Xyoo tom qab rov txog lub caij uas Ekanas coj tsiaj mus tua fij rau tus TSWV raws li nws tau coglus tseg, nws thiab nws pojniam menyuam thiaj rov qab mus rau hauv lub nroog Silaus. 22Tiamsis zaum no Hanas tsis mus lawm. Hanas hais rau nws tus txiv hais tias, “Kuv yuav tos kom kuv tus metub tseg taus mis tso, kuv mam li coj nws mus rau hauv tus TSWV lub tsev thiab cia nws nyob hauv mus tas nws simneej li.”
23Ekanas teb hais tias, “Koj cia li ua raws li koj pom zoo; koj nyob hauv tsev mus txog thaum uas tus metub tseg taus mis tso. Thov tus TSWV ua kom koj tej lus cog tseg tiav.” Yog li ntawd, Hanas thiaj nyob hauv tsev thiab tu nws tus metub xwb.
24Thaum tus metub tseg taus mis lawm, Hanas txawm cab ib tug heev nyuj hnubnyoog peb xyoos, ris ib tawb hmoov qib, ib hnab cawv txiv hmab, thiab coj nws tus metub mus rau pem lub nroog Silaus. Txawm yog Xamuyees tseem yau heev los nws cia li coj mus rau hauv tus TSWV lub tsev uas nyob pem lub nroog Silaus. 25Thaum lawv muab tus heev nyuj ntawd tua fij tas lawm, lawv txawm coj tus metub mus cob rau Elis. 26Hanas hais rau Elis hais tias, “Tus tswv, koj puas tseem nco tau kuv lawm? Kuv yog tus pojniam uas thaum koj pom tuaj sawv ntawm no thov tus TSWV ntag. 27Kuv thov tus TSWV pub tus metub no rau kuv, mas tus TSWV pub rau kuv raws li kuv tej lus thov. 28Yog li ntawd, kuv thiaj muab kuv tus metub fij rau tus TSWV, cia nws ua tus TSWV neeg mus tas nws simneej li.”
 Ces lawv txawm pehawm tus TSWV qhov ntawd.