1

Yug Xamuyee

1Muaj ib tug yawg nyob hauv lub moos Lamatha‑i pem toj siab Efa‑i tebchaws, nws yog Xub cum. Nws npe hu ua Eekhana, nws txiv yog Yelauhas nws yawg yog Elihu nws yawg koob yog Thauhu thiab nws yawg suab yog Xub, yog xeem Efa‑i. 2Eekhana muaj ob tug pojniam. Ib tug hu ua Hana, ib tug hu ua Penina. Penina muaj menyuam hos Hana tsis muaj.
3Mas Eekhana pheej niaj xyoo tawm ntawm nws lub moos mus pe hawm thiab xyeem tsiaj rau Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hauv lub moos Silau. Eli ob tug tub uas yog Hauni thiab Fineha ua pov thawj ua Yawmsaub tej haujlwm qhov ntawd. 4Hnub uas Eekhana tua tsiaj xyeem rau Yawmsaub, nws kuj faib nqaij rau nws tus pojniam Penina thiab faib rau nws tej tub tej ntxhais huvsi. 5Thiab nws faib ob npaug rau Hana vim nws hlub Hana tiamsis Yawmsaub kaw Hana lub plab tsis pub muaj menyuam. 6Penina uas nrog Hana sib txeeb txiv pheej zes Hana ua rau nws chim, vim Yawmsaub kaw Hana lub plab tsis pub muaj menyuam. 7Pheej niaj xyoo muaj los li ntawd. Txhua zaus uas mus rau pem Yawmsaub lub tsev Penina kuj zes Hana. Vim li no Hana thiaj li quaj quaj tsis kam noj mov. 8Mas Eekhana uas yog nws tus txiv thiaj nug nws tias, “Hana, ua cas koj quaj? Ua cas koj tsis noj mov? Ua cas koj yuav nyuaj siab? Kuv zoo dua kaum leej tub rau koj kaj.”
9Thaum noj haus hauv lub moos Silau tag lawd, Hana txawm sawv tsees. Tus pov thawj Eli zaum saum lub rooj uas nyob ntawm lub qhov rooj hauv Yawmsaub lub tsev ib sab. 10Hana nyuaj siab kawg li, nws thov Yawmsaub thiab quaj quaj heev. 11Nws tau yeem lus hais tias, “Au Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, yog koj tsa qhov muag saib txog kuv uas yog koj tus nkauj qhev txojkev txom nyem nyuaj siab, thiab nco txog kuv thiab pheej nco ntsoov kuv uas yog koj tus nkauj qhev es pub ib tug tub rau kuv, mas kuv yuav pub nws rov rau Yawmsaub tag nws sim neej thiab tsis kheev rab chais nphav nws taubhau kiag li.”
12Thaum nws tseem tabtom thov Yawmsaub ntawd, Eli ntsia ntsoov nws lub qhov ncauj. 13Tiamsis Hana hais hauv lub siab tsuas yog nws qhov ncauj ua nkawv nkim xwb, tsis hnov nws lub suab. Vim li no Eli thiaj xav tias yog nws qaug cawv. 14Eli thiaj hais rau nws tias, “Koj yuav qaug mus ntev li cas? Cia li muab cawv tso tseg los maj.” 15Tiamsis Hana teb tias, “Yawg hlob, tsis yog li ntawd, kuv yog ib tug pojniam uas lwj siab kawg li. Kuv tsis tau haus cawv txiv hmab thiab cawv ntxwg kiag li, tiamsis kuv qheb kiag kuv lub siab qhia rau Yawmsaub. 16Tsis txhob xav hais tias kuv uas yog koj tus nkauj qhev yog ib tug pojniam tsis tsim txiaj. Qhov uas kuv hais li ntawd twb yog vim kuv muaj kev nyuaj siab thiab kev lwj siab kawg.”
17Ces Eli teb tias, “Koj cia li mus zoo kaj siab lug. Thov Yixayee tus Vajtswv ua raws li tej lus uas koj thov ntawd.” 18Mas Hana hais rau nws tias, “Thov koj hlub kuv uas yog koj tus nkauj qhev.” Ces Hana txawm tawm mus noj mov thiab nws lub ntsej muag tsis mluas lawm.
19Lawv sawv ntxov pe hawm Yawmsaub tag ces lawv txawm rov mus tsev rau hauv lub moos Lama lawm. Eekhana nrog nws tus pojniam Hana pw thiab Yawmsaub nco txog Hana. 20Mas thaum txog lub caij lawm Hana txawm xeeb tub thiab yug tau ib tug tub, thiab tis npe hu ua Xamuyee rau qhov nws hais tias, “Yog kuv thov tau ntawm Vajtswv.”
21Eekhana thiab nws tsev neeg sawvdaws mus xyeem tsiaj raws li niaj xyoo rau Yawmsaub thiab pauj tej uas nws fiv cia lawm. 22Tiamsis Hana tsis mus, rau qhov nws hais rau nws tus txiv tias, “Thaum tus metub tseg mis lawd kuv yuav coj nws mus kom nws thiaj mus nyob rau ntawm Yawmsaub xubntiag thiab nyob qhov ntawd mus li.” 23Eekhana uas yog nws tus txiv hais rau nws tias, “Cia li ua raws li koj pom zoo, es tos txog thaum uas muab tus metub cais mis tso. Tsuav yog thov Yawmsaub ua kom nws tej lus tiav xwb.” Hana thiaj nyob tsev tu nws tus tub mus txog thaum nws muab tus tub cais mis. 24Thaum nws muab tus tub cais mis lawd, nws txawm coj tus tub thiab ib tug txiv nyuj hnub nyoog peb xyoos thiab ib efa hmoov mog thiab ib hnab tawv cawv txiv hmab mus rau ntawm Yawmsaub lub tsev hauv lub moos Silau. Tus metub tseem yau thiab. 25Lawv tua tus txiv nyuj ntawd thiab coj tus metub mus cuag Eli. 26Mas Hana hais rau Eli tias, “Yawg hlob, koj muaj txojsia nyob pom, kuv yog tus pojniam uas sawv ntsug thov Yawmsaub ntawm no tab meeg koj. 27Kuv thov kom tau tus menyuam no, mas Yawmsaub pub raws li kuv tej lus thov rau kuv. 28Vim li no kuv thiaj muab nws qev rau Yawmsaub, muab nws pub rau Yawmsaub tag nws sim neej.” Ces Eekhana txawm pe hawm Yawmsaub qhov ntawd.