12

Naatan Gorngv Ndaawitv

1Ziouv paaiv Naatan mingh lorz Ndaawitv. Mingh taux Ndaawitv wuov Naatan gorngv, “Maaih norm mungv maaih i dauh mienh. Maaih dauh butv zoih, maaih dauh jomc. 2Butv-zoih mienh maaih ba'gi yungh caux ngongh guanh camv nyei. 3Mv baac wuov dauh mienh jomc mienh maiv maaih haaix nyungc. Kungx maaih dongh ninh maaiz daaih nyei yietc dauh ba'gi yungh zeic dorn hnangv. Ninh dorh hlo daaih caux ninh yiem yaac caux ninh nyei fu'jueiv hlo daaih. Wuov dauh ba'gi yungh dorn caux ninh mbuo juangc nyanc juangc hopv. Ninh yaac hlorpv jienv bueix ninh nyei la'kuotv, hnangv benx ganh nyei sieqv nor.
4“Maaih dauh kaeqv mienh daaih taux butv-zoih mienh nyei biauv, mv baac butv-zoih mienh siev maiv duqv zorqv dauh ninh ganh nyei ba'gi yungh fai ngongh mbenc bun wuov dauh kaeqv mienh nyanc. Daaux nzuonx, ninh zorqv wuov dauh mienh jomc mienh nyei ba'gi yungh zeic mbenc bun kaeqv mienh nyanc.”
5Ndaawitv qiex! jiez haic wuov dauh butv-zoih mienh ziouc gorngv mbuox Naatan, “Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Ziouv gorngv, hnangv naaiv nor zoux, wuov dauh mienh zic duqv daic. 6Ninh oix zuqc weic ba'gi yungh dorn buih biei gouv weic zuqc ninh hnangv naaiv nor zoux yaac maiv maaih korv-lienh mienh nyei hnyouv.”
7Naatan ziouc gorngv mbuox Ndaawitv, “Meih se dongh wuov dauh mienh aqv. Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv. ‘Yie longc youh orn meih zoux hungh gunv I^saa^laa^en, yaac njoux meih biaux ndutv Saulo nyei buoz-ndiev. 8Yie zorqv meih nyei ziouv nyei jaa-dingh jiu bun meih, yaac zorqv meih nyei ziouv nyei auv bun meih longc. Yie aengx zorqv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Mienh nyei zeiv-fun bun meih. Se gorngv mbuoqc naaiv se zoqc haic, yie aengx jaa tipv mbuoqc naaiv bun meih. 9Meih weic haaix diuc mangc piex Ziouv nyei waac, ziux ninh mangc, zoux waaic sic. Meih longc nzuqc ndaauv daix Hitv^tai Mienh, U^li^aa, se meih bun Ammon Mienh nyei nzuqc ndaauv daix ninh ziouc longc ninh nyei auv zoux meih ganh nyei auv. 10Hnangv naaic meih nyei douh zong yietc liuz oix zuqc maaih nzuqc ndaauv daix nyei sic, laaix meih mangc piex yie, zorqv Hitv^tai Mienh, U^li^aa, nyei auv zoux meih ganh nyei auv.
11“Ziouv hnangv naaiv gorngv, ‘Yie zungv oix bun meih zuqc zeqc naanc yiem meih ganh nyei biauv zong mienh cuotv. Yie oix dorng jienv meih zorqv meih nyei auv bun ganh dauh mienh lungh hnoi zanc njang nyei ziangh hoc caux ninh mbuo bueix. 12Meih bingx jienv zoux naaiv deix sic mv baac yie oix yiem lungh hnoi zanc njang nyei ziangh hoc dorng jienv I^saa^laa^en nyei zuangx mienh zoux.’+”
13Ndaawitv gorngv mbuox Naatan, “Yie baamz zuiz dorngc Ziouv. ”
 Naatan gorngv mbuox Ndaawitv, “Ziouv guangc meih nyei zuiz, meih ziouc maiv zuqc daic.
14Mv baac laaix meih zoux naaiv deix sic mangc piex Ziouv taux ndoqv, meih oix duqv daaih nyei dorn zungv oix zuqc daic.”
15Gorngv liuz, Naatan ziouc nzuonx biauv mi'aqv. Ziouv bun U^li^aa nyei auv yungz bun Ndaawitv wuov dauh dorn butv baengc hniev. 16Ndaawitv weic wuov dauh dorn jouh Tin-Hungh. Ninh zei maiv nyanc haaix nyungc, bieqc ninh nyei biauv ziangh muonz bueix ga'ndiev ndau. 17Yiem ninh nyei biauv nyei mienh gox daaih souv ninh nyei ga'hlen, oix ken ninh jiez sin, mv baac ninh maiv kangv jiez sin, yaac maiv caux ninh mbuo nyanc hnaangx.
18Taux da'cietv hnoi wuov hnoi, wuov dauh gu'nguaaz daic mi'aqv. Ndaawitv nyei jien maiv gaamv mbuox Ndaawitv gu'nguaaz daic mi'aqv, weic zuqc ninh mbuo hnamv, “Gu'nguaaz maiv gaengh daic nyei ziangh hoc yie mbuo caux ninh gorngv mv baac ninh maiv muangx yie mbuo. Yie mbuo hnangv haaix nor haih mbuox ninh gu'nguaaz daic mi'aqv? Nziex ninh haih zoux haaix nyungc hoic ninh ganh mv bei.”
19Ndaawitv buatc ninh nyei jien mbuo gorngv waac-sapv ziouc hiuv duqv gu'nguaaz daic mi'aqv. Ndaawitv ziouc naaic gaax ninh mbuo, “Gu'nguaaz daic mi'aqv?”
 Ninh nyei jien gorngv, “Zeiz nyei, ninh daic mi'aqv.”
20Ndaawitv ziouc yiem ndau jiez sin daaih nzaaux liuz sin, nzaatv youh, yienc lui-houx, bieqc zaangc Ziouv nyei biauv baaix. Nqa'haav ninh nzuonx ninh ganh nyei hungh dinc aengx mbuox ninh nyei bou mbenc hnaangx bun ninh nyanc. Mbenc liuz, ninh ziouc nyanc aqv.
21Ninh nyei jien naaic ninh, “Meih hnangv naaic zoux eix leiz hnangv haaix nor? Meih nyei gu'nguaaz yiem nyei ziangh hoc meih zei maiv nyanc haaix nyungc yaac nyiemv. Mv baac gu'nguaaz daic mingh meih jiez sin daaih nyanc hnaangx.”
22Ndaawitv gorngv, “Gu'nguaaz corc yiem nyei ziangh hoc yie zei maiv nyanc haaix nyungc. Yie hnamv, ‘Haaix dauh haih hiuv duqv? Nziex Ziouv haih korv-lienh yie, bun gu'nguaaz maiv daic.’ 23Gu'nguaaz daic yie fungc oix zuqc zei? Yie aengx haih dorh ninh nangh daaih fai? Yie haih mingh ninh wuov mv baac ninh maiv haih nzuonx yie naaiv.”

Saa^lo^morn Cuotv Seix

24Ndaawitv ziouc orn ninh nyei auv, Mbatc^qe^mbaa, nyei hnyouv aengx caux ninh bueix. Ninh ziouc yungz dauh dorn. Ndaawitv tengx ninh cuotv mbuox heuc Saa^lo^morn. Ziouv yaac hnamv ninh. 25Weic zuqc Ziouv hnamv ninh, ninh longc douc waac mienh, Naatan, tengx ninh cuotv mbuox heuc, Ye^ndi^ndi^yaa.

Ndaawitv Mborqv Hingh Lapv^mbaa Zingh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 20:1-3)

26Yo^aapc mborqv Ammon Mienh nyei Lapv^mbaa Zingh yaac zorqv duqv hungh diex nyei ging-zingh mi'aqv. 27Yo^aapc paaiv douc fienx mienh mingh mbuox Ndaawitv, “Yie mborqv Lapv^mbaa Zingh, zorqv duqv zingh nyei wuom-zingv aqv. 28Ih zanc tov meih diuc nzoih zengc njiec nyei baeng daaih liepc ciangv weih jienv aengx caangv naaiv norm zingh. Nziex yie caangv duqv nor, wuov norm zingh ziouc oix zuqc gan yie nyei mbuox heuc.”
29Ndaawitv ziouc diuc nzoih yietc zungv baeng cuotv mingh Lapv^mbaa, mborqv yaac caangv duqv wuov norm zingh. 30Ninh muonx ninh mbuo nyei hungh diex nyei jiem-ningv. Naaiv norm jiem-ningv se nyic ziepc yietv joih jiem yaac dingx jienv la'bieiv-jaaix. Mienh zorqv naaiv norm ningv daaih ndongx jienv Ndaawitv nyei m'nqorngv. Ndaawitv yaac caangv duqv yiem zingh nyei ga'naaiv za'gengh camv! haic. 31Ninh yaac dorh yiem zingh gu'nyuoz nyei mienh cuotv daaih, aapv ninh mbuo longc njoux caux hlieqv-nyorqv caux bouv, yaac aapv ninh mbuo zoux nie-zun. Yiem Ammon Mienh nyei norm-norm zingh ninh hnangv naaiv zoux. Nqa'haav Ndaawitv caux ninh nyei yietc zungv baeng nzuonx Ye^lu^saa^lem Zingh mi'aqv.