12

Nathas Cev Vajtswv Lus thiab Daviv Lees Txim

1Tus TSWV txib Nathas tus uas cev Vajtswv lus mus cuag Daviv. Nathas thiaj mus cuag Daviv thiab hais rau Daviv hais tias, “Muaj ob tug txivneej nyob hauv ib lub nroog; ib tug yog neeg npluanuj, ib tug yog neeg pluag. 2Tus neeg npluanuj, nws muaj nyuj muaj yaj coob heev, 3tiamsis tus neeg pluag muaj ib tug menyuam yaj uas nws nyuam qhuav mus yuav los xwb. Nws tu tus menyuam yaj ntawd zoo heev, thiab tus menyuam yaj ntawd hlob mos nyoos nyob hauv nws tsev nrog nws cov menyuam. Nws muab nws tej zaub mov pub tus menyuam yaj noj, cia tus menyuam yaj nrog nws haus ib lub khob thiab nws puag rawv tus menyuam yaj rau hauv nws lub xubntiag. Tus menyuam yaj ntawd zoo nkaus li nws tus ntxhais nkauj ntxawm ntag. 4Muaj ib hnub, ib tug qhua txawm tuaj txog hauv tus npluanuj lub tsev. Tus npluanuj tsis xav muab nws cov tsiaj ib tug tua ua zaub rau tus qhua ntawd noj; nws txawm mus ntes tus neeg pluag tus menyuam yaj los tua ua ib rooj mov noj tiam nws tus qhua ntawd lawm.”
5Daviv chim heev rau tus neeg npluanuj ntawd, Daviv hais tias, “Kuv thov coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tias, tsimnyog muab tus neeg uas ua li ntawd tua povtseg lawm! 6Yog nws txhav tus neeg pluag npaum li cas, cia li kom nws them plaub npaug rov qab, rau qhov nws ua phem li ntawd thiab tsis muaj lub siab hlub li.”
7Nathas teb hais tias, “Koj yog tus txivneej ntawd ntag. Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: ‘Kuv tsa koj ua cov Yixalayees tus vajntxwv thiab kuv cawm koj dim ntawm Xa-ules txhais tes. 8Kuv muab nws lub tebchaws thiab nws cov pojniam rau koj; kuv tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixalayees thiab cov Yudas. Yog tej no tsis txaus koj siab, kuv tseem yuav muab ob npaug ntxiv rau koj. 9Vim li cas koj tsis mloog kuv tej lus samhwm? Vim li cas koj yuav ua phem li no? Koj muab Uliyas coj mus rau luag tua hauv tshavrog; koj cia cov Amoos muab nws tua kom koj thiaj tau yuav nws tus pojniam! 10Txij no mus, koj tej xeebntxwv qee leej yuav raug luag muab tua povtseg ib tiam dhau ib tiam, vim koj tsis mloog kuv lus thiab koj yuav Uliyas tus pojniam lawm. 11Kuv coglus rau koj hais tias, kuv yuav tshoov koj tsevneeg ib tug siab kom nws tsim teebmeem rau koj. Koj yuav pom thaum kuv muab koj cov pojniam cais tawm ntawm koj mus thiab muab cob rau lwm tus txivneej thiab nws yuav tabmeeg nrog koj cov pojniam pw nruab hnub nrig. 12Koj ua txhaum nraim nkoos tsis pub leejtwg paub, tiamsis kuv yuav ua kom tej no tshwm nruab hnub nrig tabmeeg ib tsoom Yixalayees sawvdaws lub qhovmuag pom ntsoov.’ ”
13Daviv hais tias, “Kuv tau ua txhaum rau tus TSWV lawm tiag.”
 Nathas teb hais tias, “Tus TSWV yuav zam txim rau koj, koj yuav tsis tuag.
14Tiamsis vim koj tau ua tej kev txhaum no saib tsis taus tus TSWV, koj tus menyuam yuav tuag.” 15Ces Nathas txawm rov mus tsev lawm.

Daviv Tus Tub Tuag

 Tus TSWV ua rau tus menyuam uas Uliyas tus pojniam yug rau Daviv ntawd mob hnyav heev. 16Daviv rau siab ntso thov Vajtswv kom tus tub ntawd zoo. Daviv tsis noj ib yam dabtsi li, thiab txhua hmo Daviv mus hauv nws chav pw, nws qhau cev pw hauv av ib hmos kaj ntug li xwb. 17Daviv cov nomtswv tu plaub ntug tuaj nplig Daviv siab kom nws sawv, tiamsis nws tsis kam sawv thiab tsis kam nrog lawv noj ib yam dabtsi li. 18Xya hnub tom qab ntawd, tus tub ntawd txawm tuag lawm, Daviv cov nomtswv ntshai thiab tsis muaj cuabkav mus qhia rau Daviv paub. Lawv thiaj sib tham hais tias, “Thaum tus tub ntawd tseem muaj sia, peb mus nrog Daviv tham, nws twb tsis teb peb li. Yuav ua li cas peb thiaj mus qhia rau Daviv hais tias tus metub ntawd tuag lawm no? Nyob tsam Daviv rov ua tej yam phem rau Daviv ne?”
19Thaum Daviv hnov lawv ib leeg ntxhi rau ib leeg, Daviv paub hais tias tus tub ntawd tuag lawm. Yog li ntawd, nws thiaj nug lawv hais tias, “Tus metub tuag lawm los?”
 Lawv teb hais tias, “Yog, nws tuag lawm.”
20Daviv sawv tsees hauv av los, da dej, ntsis plaubhau thiab hloov ris tsho. Ces Daviv txawm mus pehawm Vajtswv rau tom tus TSWV lub tsev lawm. Thaum nws rov qab los rau hauv lub loog, nws thiaj taij kom ua zaub ua mov rau nws noj thiab thaum rau tau mov, nws txawm noj mov lawm. 21Daviv cov nomtswv hais rau Daviv hais tias, “Peb tsis totaub txog zaj no li, thaum tus tub tseem muaj sia, koj quaj nws heev thiab tsis kam noj mov li, tiamsis thaum nws tuag lawm, koj sawv tsees los thiab noj mov.”
22Daviv teb lawv hais tias, “Yog tiag, kuv tau yoo mov thiab quaj thaum nws tseem muaj sia nyob. Rau qhov kuv xav hais tias tus TSWV yuav hlub kuv thiab tsis pub kuv tus tub tuag. 23Tiamsis nimno nws twb tuag lawm, kuv tseem yoo mov ua dabtsi? Kuv puas yuav muaj peevxwm tsa tau tus tub ntawd sawv rov qab los? Muaj ib hnub twg kuv yeej yuav mus rau txojkev uas nws mus thiab, tiamsis nws yuav tsis rov los cuag kuv ib zaug li lawm.”

Yug Xalumoos

24Tom qab ntawd, Daviv nplig Npasenpas uas yog nws tus pojniam siab. Daviv mus nrog Npasenpas pw, ces nws thiaj xeeb tub thiab yug tau ib tug tub, Daviv tis tus tub ntawd npe hu ua Xalumoos. Tus TSWV hlub tus tub no 25thiab hais rau Nathas tus uas cev Vajtswv lus kom mus tis tus tub ntawd npe hu ua Yedidiyas, rau qhov tus TSWV hlub nws heev.

Daviv Txeeb Tau Lub Nroog Lanpas

(1 Xwmtxheej Vajntxwv 20.1-3)

26Thaum Yau-am mus tua lub nroog Lanpas uas yog cov Amoos lub tuamceeb nroog thiab tabtom txeeb yuav tau lub nroog ntawd. 27Yau-am tso neeg mus qhia rau Daviv hais tias, “Kuv tabtom tua lub nroog Lanpas, thiab kuv twb txeeb tau lub nroog ntawd lub qhovdej lawm. 28Tamsim no koj cia li txhij koj cov tubrog uas seem tuaj tua lub nroog ntawd thiab txeeb kom tau rau koj. Kuv tsis xav tau ntsej muag qhov uas kuv txeeb tau lub nroog ntawd.” 29Yog li ntawd, Daviv thiaj txhij nws cov tubrog mus tua lub nroog Lanpas, nws tua yeej thiab txeeb tau lub nroog ntawd. 30Daviv muab lub kausmom kub uas hnyav xya caum tsib choj saum cov Amoos tus vajtswv lub taubhau hle los, luag muab tej hlaws muaj nqis dhos tawg paj paug rau lub kausmom ntawd. Daviv muab lub kausmom kub ntawd looj rau Daviv taubhau, thiab nws huab tau khoom ntau heev hauv lub nroog ntawd nqa los, 31Daviv muab kaw, muab hlau thiab muab taus rau cov neeg hauv lub nroog ntawd thiab yuam kom lawv ua haujlwm thiab puab thwvcib. Daviv kom cov neeg uas nyob hauv cov Amoos txhua lub nroog ua haujlwm ib yam li ntawd. Ces Daviv thiab nws cov tubrog rov los rau hauv lub nroog Yeluxalees lawm.