24

Ndaawitv Saauv I^saa^laa^en Caux Yu^ndaa Mienh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 21:1-27)

1Ziouv aengx qiex! jiez haic I^saa^laa^en Mienh ziouc coqv Ndaawitv hoic ninh mbuo. Ninh mbuox Ndaawitv, “Mingh saauv I^saa^laa^en caux Yu^ndaa Mienh maah!”
2Ndaawitv ziouc gorngv mbuox Yo^aapc aengx caux ninh yiem nyei domh baeng-bieiv, “Mingh gormx fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh, yiem Ndaan taux Mbe^e^qe^mbaa, saauv mienh weic bun yie hiuv duqv baeqc fingx nyei soux mouc.”
3Mv baac Yo^aapc gorngv mbuox hungh diex, “Tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, bun baeqc fingx jaa hiaangx gauh camv ih zanc maaih nyei yietc baeqv gouv, bun yie nyei ziouv, hungh diex, nyei m'zing duqv buatc. Mv baac yie nyei ziouv hungh diex weic haaix diuc zoux naaiv deix sic?”
4Mv baac Yo^aapc caux domh baeng-bieiv ngaengc maiv duqv hungh diex nyei waac. Yo^aapc caux jun-baeng nyei domh baeng-bieiv ziouc yiem hungh nyei nza'hmien cuotv mingh saauv I^saa^laa^en Mienh nyei baeqc fingx.
5Ninh mbuo jiex liuz Jor^ndaen Ndaaih ziouc liepc ciangv yiem Aa^lo^e Zingh, dongh yiem horngz gu'nyuoz nyei naamh bung zingh. Ninh mbuo aengx hungx jienv Gaatc aengx jiex mingh taux Yaase. 6Ninh mbuo daaih taux Gi^le^aatc aengx mingh taux Daatim Hotc^qi. Ninh mbuo aengx mingh taux Ndan^yaa^an, wingc mingh taux Sai^ndorn. 7Ninh mbuo aengx taux weih wuonv nyei zingh, Tailaqv, aengx mingh taux Hiwai Mienh caux Kaa^naa^an Mienh nyei norm-norm zingh. Nqa'haav laai ninh mbuo taux Yu^ndaa nyei ⟨Negepc Deic,⟩ Mbe^e^qe^mbaa wuov norm dorngx.
8Ninh mbuo mingh gormx deic-bung liuz, ziouc nzuonx Ye^lu^saa^lem. Ninh mbuo longc nduoh hlaax caux nyic ziepc hnoi.
9Yo^aapc ziouc mingh mbuox Ndaawitv ninh saauv baeqc fingx nyei soux mouc. Yiem I^saa^laa^en haih longc nzuqc ndaauv yaac zoux henv nyei baeng maaih betv ziepc waanc dauh. Yu^ndaa maaih hmz ziepc waanc.

Ziouv Dingc Ndaawitv Nyei Zuiz

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 21:7-17)

10Ndaawitv saauv liuz mienh, ninh haiz hnyouv maiv longx. Ninh ziouc gorngv mbuox Ziouv, “Yie hnangv naaiv nor zoux yie baamz zuiz hlo haic. Mv baac Ziouv aac, tov meih guangc yie, meih nyei bou nyei zuiz, weic zuqc yie zoux naaiv deix sic za'gengh hngongx haic.”
11Da'nyeic ndorm Ndaawitv jiez sin daaih, Ndaawitv nyei douc waac mienh, Gaatc, duqv zipv Ziouv nyei waac mi'aqv. 12Ninh gorngv, “Mingh mbuox Ndaawitv, ‘Ziouv hnangv naaiv gorngv. Yie maaih buo nyungc bun meih ginv. Meih ginv haaix nyungc, yie ziouc zoux wuov nyungc bun meih.’+”
13Gaatc ziouc mingh lorz Ndaawitv, mbuox ninh, “Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih oix bun meih nyei deic-bung zuqc buo hnyangx nyei domh ngorc fai? Fai oix zuqc meih nyei win-wangv zunc biaux buo hlaax nyieqc? Fai meih nyei deic-bung oix zuqc maaih buo hnoi nyei domh wuon-baengc?’ Ih zanc hnamv mangc gaax, yie oix zuqc hnangv haaix nor dau paaiv yie daaih wuov dauh?’+”
14Ndaawitv gorngv mbuox Gaatc, “Yie gengh haiz aqc haic. Yie tov yiem Ziouv nyei buoz weic zuqc ninh za'gengh korv-lienh haic mienh, mv baac tov maiv dungx bun yie zuqc yiem baamh mienh nyei buoz-ndiev.”
15Hnangv naaic, yiem lungh ndorm taux dingc daaih nyei ziangh hoc, Ziouv bun I^saa^laa^en Mienh butv domh wuon-baengc. Yiem Ndaan taux Mbe^e^qe^mbaa maaih siec waanc dauh I^saa^laa^en Mienh daic. 16Fin-mienh sung buoz oix mietc Ye^lu^saa^lem wuov zanc, Ziouv ziouc goiv za'eix mi'aqv. Ninh gorngv mbuox mietc mienh wuov dauh fin-mienh, “Gaux aqv. Hluotv meih nyei buoz maah!” Wuov zanc Ziouv nyei fin-mienh souv jienv yiem Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv.
17Ndaawitv buatc daix mienh wuov dauh fin-mienh ninh gorngv mbuox Ziouv, “Se dongh yie baamz zuiz. Se dongh yie zoux dorngc. Naaiv deix ba'gi yungh maiv zoux haaix nyungc. Tov bun meih nyei buoz zuqc yie caux yie nyei hmuangv doic hnangv.”

Ndaawitv Ceix Ziec-Dorngh

(Beiv mangc 1 Zunh Doic Douh 21:18-22:1)

18Dongh wuov hnoi Gaatc mingh lorz Ndaawitv yaac gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc mingh Ye^mbutc Mienh, Aa^laau^naa, nyei mborqv mbiauh ciangv weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh.” 19Ndaawitv ziouc ei jienv Ziouv longc Gaatc hatc nyei waac mingh aqv. 20Aa^laau^naa mangc buatc hungh diex caux ninh nyei jien hungx jienv ninh daaih, ninh cuotv mingh yiem hungh diex nyei nza'hmien mbaapv njiec, hmien taux ndau.
21Aa^laau^naa gorngv, “Yie nyei ziouv, hungh diex, weic haaix diuc daaih lorz yie, meih nyei bou?”
 Ndaawitv dau, “Yie daaih maaiz meih nyei mborqv mbiauh ciangv weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh bun baeqc fingx butv nyei domh wuon-baengc haih dingh.”
22Aa^laau^naa gorngv mbuox Ndaawitv, “Yie nyei ziouv, hungh diex, buatc haaix nyungc a'hneiv longc, gunv zorqv daaih longc ziec. Mangc maah! Naaiv maaih ngongh weic zoux buov ziec nyei ga'naaiv. Aengx maaih ngongh nyei ndiangx-gaaz caux mborqv mbiauh nyei ga'naaiv weic zoux zaangh. 23O hungh diex aah! Naaiv yietc zungv yie, Aa^laau^naa, fungx bun meih aqv.” Aa^laau^naa aengx jaa waac gorngv, “Tov Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, horpc hnyouv hungh diex.”
24Mv baac hungh diex gorngv mbuox Aa^laau^naa, “Maiv zeiz lorqc. Yie oix ziux jaax-zinh tengx meih maaiz. Yie maiv oix longc baeqc baeqc duqv daaih nyei ga'naaiv fongc horc buov ziec bun Ziouv, yie nyei Tin-Hungh.”
 Ndaawitv ziouc longc ziepc hmz lungz nyaanh maaiz mborqv mbiauh ciangv caux ngongh.
25Ndaawitv yiem wuov weic Ziouv ceix norm ziec-dorngh, aengx fongc horc buov ziec caux ziec weic jiu tong nyei ga'naaiv. Weic naaiv, Ziouv muangx weic wuov norm deic-bung tov nyei waac. Yiem I^saa^laa^en butv nyei domh wuon-baengc ziouc dingh mi'aqv.