12

Nathas cem Davi

1Yawmsaub txib Nathas mus cuag Davi. Nathas txawm mus txog Davi thiab hais tias, “Muaj ob tug txivneej nyob hauv ib lub moos, ib tug nplua nuj ib tug pluag. 2Tus nplua nuj muaj tshis muaj yaj muaj nyuj coob heev. 3Tus pluag tsis muaj dabtsi li tsuas muaj tib tug xyuas yaj uas nws yuav los xwb. Nws tu hlob thiab cia nrog nws thiab nws cov menyuam nyob ua ke, noj ua ke koom haus ib lub khob dej, pw hauv nws lub xubntiag, zoo yam nkaus li ib tug mentxhais rau nws. 4Tus nplua nuj ntawd muaj ib tug qhua tuaj tsham nws. Nws tsis kam muab nws tej yaj tej tshis tej nyuj los tua tiam tus qhua uas tuaj tsham ntawd, ces nws txawm muab tus pluag ntawd tus menyuam yaj los tua rau tus qhua uas tuaj tsham nws noj.” 5Ces Davi txawm npau taws rau tus nplua nuj ntawd heev thiab hais rau Nathas tias, “Yawmsaub muaj txojsia nyob pom, yuav tsum muab tus yawg uas ua li ntawd tua pov tseg. 6Thiab nws yuav thim tus menyuam yaj rov qab plaub npaug vim yog nws ua li no nws tsis muaj siab khuvleej li.”
7Nathas hais rau Davi tias, “Koj yog tus yawg ntawd ntag. Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv hais li no tias, ‘Kuv twb tsa koj ua vajntxwv kav cov Yixayee thiab cawm koj dim hauv Xa‑u txhais tes. 8Kuv tau muab Xa‑u uas yog koj tus tswv tsev neeg rau koj thiab muab nws tej pojniam rau hauv koj lub xubntiag, thiab kuv muab cov Yixayee thiab cov Yuda huvsi rau koj. Yog npaum li no tseem tsawg lawm kuv yuav tsav ntxiv dua ib npaug thiab. 9Ua cas koj yuav saib tsis taus Yawmsaub tej lus es ua tej uas nws pom tias phem kawg? Koj xuas ntaj tua Uliya uas yog neeg Hithai thiab yuav nws tus pojniam los ua koj pojniam. Koj xuas cov Asmoo rab ntaj tua nws ntag. 10Vim li ntawd nimno hniav ntaj yuav tsis plam hauv koj caj ces kiag li vim yog koj saib tsis taus kuv thiab yuav Uliya uas yog neeg Hithai tus pojniam los ua koj pojniam.’ 11Yawmsaub hais li no tias, ‘Saib nawj, kuv yuav ua kom xwm txheej phem tshwm los hauv koj tsev neeg tawm tsam koj, thiab kuv yuav muab koj tej pojniam coj mus tab meeg koj thiab muab pub rau koj kwvtij zej zog, mas tus ntawd yuav nrog koj tej pojniam pw tab meeg nruab hnub. 12Koj ua tej kev txhaum ntawd zais ntshis tsis pub leejtwg pom, tiamsis kuv yuav ua tej no nruab hnub lug tab meeg rau cov Yixayee sawvdaws pom.’ ” 13Davi thiaj hais rau Nathas tias, “Kuv tau ua txhaum muaj txim rau Yawmsaub lawm.” Mas Nathas hais rau Davi tias, “Yawmsaub zam koj lub txim lawm, koj yuav tsis tuag. 14Txawm li cas kuj xij vim koj ua tej no saib tsis taus Yawmsaub heev kawg, mas tus menyuam uas yuav yug los ntawd yuav tuag.”
15Nathas txawm rov qab mus tsev lawm. Mas Yawmsaub ua rau tus menyuam uas Uliya tus pojniam yug rau Davi ntawd mob heev. 16Davi txawm taij thov Vajtswv pab tus menyuam ntawd. Davi yoo mov thiab pw ib hmos hauv av. 17Cov tub teg tub taws hauv vajntxwv tsev los rau ntawm nws yuav tsa nws sawv hauv av los. Tiamsis nws tsis kam thiab tsis nrog lawv noj mov li. 18Tau xya hnub tus menyuam ntawd txawm tuag lawm. Mas Davi cov tub teg tub taws ntshai tsis kav qhia rau nws paub tias tus menyuam tuag lawm, lawv sib tham hais tias, “Thaum tus menyuam ntawd tseem ciaj sia nyob peb hais rau Davi, Davi twb tsis mloog. Mas peb yuav ua li cas hais tau rau nws tias tus menyuam tuag lawm? Tsam ces nws ho ua li cas rau nws tus kheej.” 19Tiamsis thaum Davi pom cov tub teg tub taws sib ntxhi li ntawd, nws nkag siab tias tus menyuam tuag lawm. Davi thiaj hais rau nws cov tub teg tub taws tias, “Tus menyuam tuag lawm lov?” Lawv teb tias, “Tuag lawm lauj.”
20Ces Davi txawm sawv tsees hauv av los, da dej pleev roj hloov ris tsho thiab mus rau hauv Yawmsaub lub tsev pe hawm Yawmsaub. Nws mus rau hauv nws lub tsev thiab thaum nws hais kom lawv rau mov los, lawv kuj coj mov los rau rau ntawm nws xubntiag rau nws noj. 21Nws cov tub teg tub taws thiaj nug nws tias, “Ua cas koj ua li no? Koj yoo mov thiab quaj txog tus menyuam ntawd rau thaum nws tseem muaj txojsia nyob. Tiamsis thaum tus menyuam tuag lawd koj cia li sawv tsees los noj mov.” 22Davi hais tias, “Thaum tus menyuam tseem ciaj sia nyob kuv yoo mov thiab quaj, vim kuv xav tias leejtwg yuav paub xyov Yawmsaub yuav hlub kuv es pub tus menyuam ntawd muaj txojsia nyob. 23Tiamsis nimno nws twb tuag lawd es kuv yuav yoo mov ua dabtsi? Kuv yuav ua tau kom tus menyuam ciaj rov los lov? Kuv tsuas muaj uas yuav mus rau ntawm nws, nws yuav tsis rov los rau ntawm kuv.”
24Ces Davi txawm nplij nws tus pojniam Npasenpa lub siab, thiab nrog nws pw, ces nws txawm yug tau ib tug tub, mas Davi tis lub npe hu ua Xalaumoo. Yawmsaub hlub tus metub ntawd. 25Mas Yawmsaub hais lus tuaj rau Nathas uas ua xibhwb cev Vajtswv lus kom tis tus metub ntawd npe hu ua Yedidiya vim yog Yawmsaub hlub.

Davi txeeb lub nroog Lanpa

(1VKk. 20:1-3)

26Yau‑a ntaus cov Asmoo lub nroog Lanpa thiab txeeb tau lub chaw ruaj khov uas vajntxwv nyob. 27Yau‑a txawm tso neeg mus hais rau Davi tias, “Kuv tabtom ntaus lub nroog Lanpa thiab kuv txeeb tau lub qhov dej hauv lub nroog lawm. 28Nimno thov koj sau cov tub rog uas tseem tshuav es tuaj ua yeej vij ntaus lub nroog thiab txeeb kom tau, ntshai tsam kuv txeeb tau ces luag yuav hu lub nroog ntawd raws li kuv lub npe.” 29Davi thiaj li sau cov tub rog huvsi thiab mus rau ntawm Lanpa, nws ntaus thiab txeeb tau lub nroog ntawd. 30Nws hle lub mom kub ntawm lawv tus vajntxwv lub taubhau los, yog tseem kub hnyav ib tala thiab muaj ib lub qe zeb hlaws muaj nqes nyob rau hauv. Lawv muab lub mom kub ntawd rau Davi ntoo. Davi sau tau tej qhov txhia chaw uas txeeb tau hauv lub nroog ntawd ntau kawg li coj mus. 31Davi kuav cov neeg hauv lub nroog ntawd tawm los thiab yuam kom lawv xuas kaw xuas hlau xuas taus ua haujlwm thiab ua haujlwm ntawm lub chaw hlawv thwv cib. Nws ua ib yam li no rau cov Asmoo txhua lub moos huvsi. Ces Davi thiab cov tub rog sawvdaws rov mus rau hauv Yeluxalees.