4

1Hơi phung kôranh, ƀư ma phung oh mon khân may ma sŏng jêh ri nau di, yorlah khân may gĭt jêh khân may geh du huê Kôranh ta klơ trôk.

Nti Ma Nau Mbơh Sơm Jêh Ri Blau Mĭn

2Ăn khân may srôih nâp, njrăng ma nau mbơh sơm jêh ri kah gĭt tôr. 3Mbơh sơm an nđâp ma hên ƀă, dăn ma Brah Ndu pơk mpông nti nau ngơi Păng, gay ma gâp dơi mbơh nau khlay ndâp bơh Brah Krist, yor nau nây bu nkông gâp ma rse rvăk, 4jêh ri gâp mra ăn bu gĭt rah vah tĭng nâm gâp mra ngơi.
5Ăn khân may gŭ ngau blau mĭn ta năp phung bu năch jêh ri blau ndăn mông nar. 6Ăn nau khân may ngơi geh nau yô̆ ƀaƀơ jêh ri ngơi kan nâm bu boh gay ma khân păng gĭt mâm nau plơ̆ lah ma ăp nơm bu.

Nau Đă Hăn Y-Tisik Jêh Ri Y-Ônisim

7Y-Tisik jêng nâu oh hên rŏng ngăn, du huê oh mon răp jăp Kôranh Brah jêh ri băl pah kan ndrel ma gâp, păng mra mbơh ma khân may gĭt lĕ nau tât ma gâp. 8Gâp ŭch prơh păng ŭch tât ma khân may, gay ma khân may gĭt nau tât ma hên jêh ri gay ma păng bonh nuih n'hâm khân may. 9Gâp prơh păng hăn ndrel ma Y-Ônêsim, nơm răp jăp jêh ri oh nâu hên rŏng ngăn păng bunuyh ƀon ndrel khân may nơm. Bar hê nây mra mbơh ăn ma khân may gĭt lĕ rngôch ntil nau tât jêh ta aơ.

Nau Khâl Jêh Ri Nau Ntĭnh Ntăn

10Y-Aristark, băl jêng bu nă ndrel ma gâp njuăl nau khâl ma khân may, nđâp ma Y-Markôs, băl gâp Y-Ƀarnaƀas tâm ban lĕ. Bơh Y-Markôs khân may hŏ dơi geh nau ntĭm nti jêh; tơlah păng hăn tât ta khân may ăn khân may rom păng ăn ueh. 11Nđâp ma Y-Yêsu bu ntơ amoh păng Y-Yustus, ăt geh lĕ nau njuăl khâl may khân may. Tâm phung koh ntâu, knŏng pe nuyh nây ndrel ma gâp pah kan ma ƀon bri hđăch Brah Ndu, yor khân păng nĕ jêng nau bonh leng an nuih n'hâm gâp.
12Y-Êpapras, bunuyh ƀon ndrel khân may, jêng oh mon ma Yêsu Krist, njuăl khâl ma khân may; păng tâm lơh tâm nau mbơh sơm ƀaƀơ, yor phung khân may gay ma khân may jêng n'hêl nanê̆ jêh ri gĭt ngăn lĕ nau Brah Ndu ŭch. 13Yorlah gâp mbơh păng jêng bunuyh pah kan dŭt hŏt raah hâu ngăn yor ma khân may, jêh ri yor phung Laođisê nđâp ma phung Hiêrapôlis. 14Y-Luk kôranh dak si, nơm gâp rŏng ngăn nđâp ma Y-Đêmas.
15Njuăl hom nau khâl ma phung nâu oh gŭ ta Laođisê jêh ri H'Nimpas, ndrel ma phung ngih Brah Ndu mpôl gŭ rƀŭn tâm ngih păng. 16Jêh khân may răk uănh samƀŭt ndơ̆ hom ăn ma ngih Brah Ndu Laođisê uănh đŏng, khân may tâm ban lĕ ăn khân may uănh samƀŭt Laođisê njuăl tay. 17Jêh ri ntĭnh nglĕ dŭt, sâm mbơh Y-Archip pô aơ: "Ăn may njrăng ma nau kan may ma amoh Kôranh Brah hŏ sŏk dơn, gay ƀư rĭng n'hêl nanê̆ ngăn."
18Gâp jêng Y-Pôl ti gâp nơm yơh nchih nau khâl ma khân may. Ăn khân may kah gĭt ma rse rvăk bu nkông gâp, dăn nau yô̆ Brah Ndu gŭ ndrel ma khân may. Amen.