3

Baulo Weic Janx Zoux Nyei Gong

1Weic naaiv yie, Baulo, weic Giduc Yesu yaac weic meih mbuo Janx zuqc wuonx jienv loh. 2Yie hnamv daaih meih mbuo zungv haiz gorngv Tin-Hungh ceix en bun yie maaih naaiv nyungc gong zoux weic tengx meih mbuo Janx. 3Tin-Hungh laauc yaangh ninh maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei za'eix bun yie hiuv, hnangv zinh ndaangc yie fiev cou nyei mbuox meih mbuo wuov nor. 4Meih mbuo doqc liuz wuov deix waac meih mbuo ziouc hiuv duqv yie hnangv haaix nor bieqc hnyouv gorngv taux Giduc naaiv deix mbiaangx yaangh nyei sic. 5Zinh ndaangc Tin-Hungh maiv bun mienh hiuv naaiv deix sic mv baac ih zanc ninh longc Singx Lingh laauc yaangh bun ninh nyei cing-nzengc ⟨gong-zoh⟩ caux douc waac mienh hiuv. 6Se hnangv naaiv. Kuv fienx bun Janx maaih buonc juangc Tin-Hungh laengz bun Yiutai Mienh siouc nyei jaa-dingh, duqv juangc norm sin yaac duqv zipv buonc ei Tin-Hungh longc Giduc Yesu laengz daaih nyei waac.
7Yie duqv zoux naaiv kuv fienx nyei bou se weic Tin-Hungh nyei en-zingh hnangv, dongh ninh longc ninh nyei domh qaqv ceix bun yie nyei en. 8Beiv Tin-Hungh nyei yietc zungv mienh, gauh faix jiex wuov dauh, yie corc gauh faix ninh. Mv baac Tin-Hungh ceix en bun yie haih zunh kuv fienx gorngv Giduc ndongc haaix longx, zungv gorngv maiv zaaic nyei en, mbuox maanc fingx Janx. 9Yie yaac gorngv mengh bun zuangx mienh hiuv duqv Tin-Hungh zinh ndaangc maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei za'eix hnangv haaix nor zoux ziangx. Zinh ndaangc yiem zeix lungh zeix ndau daaih, dongh zeix maanc muotc nyei Tin-Hungh, muangh jienv naaiv deix sic. 10Mv baac ih zanc Tin-Hungh oix longc jiu-baang bun yiem ndaamv-lungh maaih lingc maaih qaqv nyei wuov deix hiuv duqv Tin-Hungh nyei nyungc-nyungc cong-mengh. 11Tin-Hungh hnangv naaiv nor zoux se ei ninh yietc liuz nyei za'eix, dongh ninh longc mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu zoux ziangx nyei za'eix. 12Mbuo sienx Giduc, duqv caux ninh juangc maengc ziangh ziouc bungx laangc nyei haih mingh taux Tin-Hungh nyei nza'hmien, maiv zuqc gamh nziex. 13Hnangv naaic, yie tov meih mbuo maiv dungx hnyouv namx, laaix yie weic meih mbuo siouc kouv. Naaiv yietc zungv se weic tengx meih mbuo duqv longx hnangv.

Baulo Weic E^fe^so Jiu-Baang Daux Gaux

14Weic naaiv yie gueic njiec Zaangc Diex nyei nza'hmien, 15yiem tin-dorngh caux yiem baamh gen maiv gunv haaix fingx haaix nyungc mienh, gorngv die wuov joux waac se yiem Zaangc Diex wuov joux cuotv daaih. 16Yie tov Zaangc Diex ei ninh hlo haic nyei domh njang-laangc longc ninh nyei Singx Lingh ceix qaqv bun meih mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz henv jiez daaih. 17Yaac tov Giduc, weic zuqc meih mbuo sienx ninh, yiem meih mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz. Tov bun meih mbuo hnamv ninh yaac hnamv mienh hnangv njiec nzungh ziangh duqv wuonv nor. 18Hnangv naaic, meih mbuo ziouc maaih qaqv caux yietc zungv sienx nyei mienh haih mengh baeqc Giduc hnamv mienh nyei hnyouv ndongc haaix jangv, ndongc haaix ndaauv, ndongc haaix hlang, ndongc haaix ndo. 19Yie tov Zaangc Diex bun meih mbuo mengh baeqc Giduc hnamv meih mbuo ndongc haaix camv, maiv gunv maiv maaih haaix dauh haih hiuv duqv nzengc. Hnangv naaic, maaih dunh yunh nyei Tin-Hungh nyei fiem-fingx yiem buangv meih mbuo nyei hnyouv aqv.
20Tin-Hungh, ei ninh longc ninh nyei domh qaqv yiem mbuo nyei hnyouv gu'nyuoz zoux gong, zungv haih zoux gauh camv mbuo haih tov nyei fai hnamv duqv taux nyei. 21Yie ziouc tov ninh longc Giduc Yesu yiem jiu-baang bun mienh yietc liuz ceng ninh taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩