3

Phao-lô phục vụ các dân tộc

1Vì truyền giảng Phúc âm cho các dân tộc nước ngoài, mà tôi, Phao-lô, đầy tớ của Chúa Cứu Thế phải chịu lao tù. 2Anh em đều biết Thượng Đế ủy thác cho tôi nhiệm vụ công bố Phúc âm cho người nước ngoài. 3Như tôi đã trình bày sơ lược, chính Thượng Đế đã tiết lộ cho tôi biết chương trình huyền nhiệm của Ngài.
4Đọc tiếp thư này anh em sẽ rõ kiến thức của tôi về huyền nhiệm đó. 5Trong các thời đại trước, Thượng Đế chẳng cho ai biết, nhưng ngày nay Ngài nhờ Thánh Linh tiết lộ cho các sứ đồ và tiên tri của Ngài. 6Đây là huyền nhiệm: Các dân tộc nước ngoài cũng như người Do-thái, nhờ nghe Phúc âm và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ được làm con cái Thượng Đế, được thừa kế cơ nghiệp trong Nước Ngài, được tham gia vào Hội thánh và được hướng mọi hạnh phúc Thượng Đế đã hứa. 7Thượng Đế cho tôi đặc ân làm sứ giả công bố chương trình huyền nhiệm ấy; Ngài cũng ban quyền năng cho tôi để làm tròn công tác Ngài giao.
8Dù tôi kém cỏi nhất trong mọi tín hữu, Chúa đã dùng tôi truyền giảng Phúc âm cho người nước ngoài tức là trình bày sự phong phú vô hạn của Chúa Cứu Thế, 9và để giải thích cho mọi người biết Thượng Đế cũng là Cứu Chúa của tất cả các dân tộc. Huyền nhiệm này đã được Đấng Tạo Hóa giữ bí mật trong các thời đại trước. 10Ngày nay các bậc cầm quyền trên trời nhận biết được sự khôn ngoan vô hạn của Thượng Đế, khi họ nhìn thấy Hội thánh Ngài gồm đủ tất cả các dân tộc. 11Đó là chương trình Thượng Đế hoạch định từ trước, do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện. 12Ngày nay, nhờ Chúa Cứu Thế và qua niềm tin nơi Ngài, chúng ta bạo dạn và vững lòng bước đến gần Thượng Đế. 13Vậy, xin anh em đừng nản lòng khi thấy tôi mắc vòng lao lý vì anh em; thật ra đây là một vinh dự cho anh em!

Tình yêu của Chúa Cứu Thế

14Khi nghĩ đến chương trình cứu rỗi kỳ diệu ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha trên trời, — 15Cha của mọi người trong gia đình Thượng Đế đã được Ngài đặt tên, một phần Ở trên trời, một phần còn dưới đất — 16Tôi cầu xin Cha, do vinh quang vô hạn của Ngài, ban quyền năng Thánh Linh làm cho tầm hồn anh em vững mạnh, 17cầu xin Chúa Cứu Thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh em, cho anh em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương, 18cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa Cứu Thế, 19cầu cho chính anh em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người. Nhờ đó anh em sẽ được đầy dẫy Thượng Đế.
20Xin vinh quang quy về Thượng Đế; với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước. 21Nguyện Thượng Đi được ca ngợi muôn đời vô cùng, vì Ngài đã lập chương trình cứu rỗi Hội thánh, do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện. Thành tâm sở nguyện!