3

Klei Y-Pôl Mă Bruă Kơ Phung Tue

1Kyua klei anăn, kâo gơ̆ Y-Pôl, jing sa čô mnă kơ Krist Yêsu kyua diih phung tue. 2Kâo mĭn diih hmư̆ leh kơ Aê Diê jao leh kơ kâo bruă klei Ñu pap kyua diih, 3si klei hgăm Aê Diê brei kâo thâo leh hŏng klei bi êdah, msĕ si kâo čih leh ƀiă. 4 Êjai diih dlăng klei anăn, diih dưi thâo klei kâo thâo săng kơ klei hgăm Krist. 5Klei hgăm anăn ka tuôm bi êdah ôh kơ phung anak mnuih hlăm ênuk êlâo msĕ si Aê Diê bi êdah leh ară anei hŏng Yang Mngăt Jăk kơ phung khua ƀĭng kna doh jăk leh anăn kơ phung khua pô hưn êlâo Ñu. 6Klei hgăm anăn: phung tue jing phung dưn mbĭt, jing jơ̆ng kngan hlăm sa asei mlei msĕ, leh anăn phung mă tŭ leh klei ƀuăn hlăm Krist Yêsu hŏng klei mrâo mrang jăk.
7Tui si klei Aê Diê pap Ñu brei leh kơ kâo, hŏng klei myang Ñu mă bruă brei kâo jing dĭng ktang kơ klei mrâo mrang jăk anei. 8Wăt tơdah kâo jing pô điêt hĭn kơ jih jang phung doh jăk, Ñu brei klei pap anăn kơ kâo, čiăng brei kâo mtô kơ phung tue klei mrâo mrang jăk klei mdrŏng Krist amâo dưi mkă ôh, 9leh anăn brei jih jang mnuih thâo săng ya hdră klei hgăm anăn, mdăp leh êjai lu ênuk hlăm Aê Diê, Pô hrih leh jih jang mnơ̆ng, 10čiăng kơ hŏng Phung Sang Aê Diê phung khua kiă kriê leh anăn phung mâo klei dưi dôk hlăm jih adiê ti dlông dưi thâo săng jih klei thâo mĭn Aê Diê. 11Hdră anăn tui si klei Ñu čuăn mơ̆ng ênuk hlŏng lar, Ñu bi sĭt leh hlăm Krist Yêsu Yang drei. 12Hlăm Krist anăn drei mâo klei jhŏng leh anăn klei knang dưi nao giăm Aê Diê hŏng klei drei đăo kơ Krist. 13Snăn kâo kwưh kơ diih, đăm êdu ai ôh kyua klei knap kâo tŭ kyua diih. Klei anăn jing klei guh kơang kơ diih.

Klei Krist Khăp

14Kyua klei anăn kâo čuôn kơŭt ti anăp Ama. 15Mơ̆ng Ñu jih jang găp djuê hlăm adiê leh anăn ti lăn ala mâo anăn. 16Tui si klei mdrŏng klei guh kơang Ñu, kâo akâo kơ Ñu bi ktang ai tiê diih hŏng klei myang mơ̆ng Yang Mngăt Jăk Ñu; 17leh anăn čiăng kơ Krist dưi dôk hlăm ai tiê diih hŏng klei đăo. Leh anăn kâo wah lač čiăng kơ diih mtrŭn agha leh anăn mdơ̆ng atur hlăm klei khăp, 18snăn kơh diih dưi thâo săng mbĭt hŏng jih jang phung doh jăk boh ƀai, boh taih, boh dlông, leh anăn boh êlam, 19leh anăn dưi thâo kral klei Yêsu Krist khăp êgao hĭn kơ arăng dưi thâo săng, čiăng kơ diih dưi bŏ hŏng klei bŏ ênŭm Aê Diê.
20Kơ Pô dưi ngă kdlưn êgao hĭn kơ jih klei drei akâo amâodah mĭn, tui si klei myang dôk mă bruă hlăm drei, 21brei Ñu mâo klei guh kơang hlăm Phung Sang Aê Diê leh anăn hlăm Krist Yêsu hlăm jih jang ênuk, nanao hlŏng lar. Amen.