3

Paulus ua Haujlwm Pab Lwm Haivneeg

1Twb yog vim li no kuv thiaj thov Vajtswv pab nej. Vim kuv ua Yexus Khetos tes haujlwm pab nej cov uas yog lwm haivneeg, kuv thiaj raug kaw rau hauv tsev lojcuj. 2Kuv xav hais tias nyaj nej yuav hnov moo lawm hais tias, Vajtswv tus uas hlub kuv, tsa kuv ua tes haujlwm no pab nej. 3Zaj uas yav tas los Vajtswv tsis tau qhia rau leejtwg paub, nimno Vajtswv twb qhia rau kuv paub lawm. (Kuv twb sau mentsis hais txog zaj no lawm. 4Yog nej nyeem tej uas kuv sau ntawd, nej yuav paub hais tias kuv totaub li cas txog Yexus Khetos zaj uas Vajtswv muab zais cia lawm.) 5Yav tas los Vajtswv tsis qhia rau leejtwg paub, tiamsis nimno Vajtswv tus Ntsujplig twb qhia rau cov timthawj thiab cov cev Vajtswv lus paub lawm. 6Zaj uas Vajtswv muab zais cia ntawd twb yog txojmoo zoo uas qhia hais tias Vajtswv foom koob hmoov rau lwm haivneeg ib yam li Vajtswv foom rau cov Yudais. Ob co puavleej yog tib lub cev tej tes taw, thiab sawvdaws puavleej yuav tau tej uas Vajtswv coglus tseg lawm hais tias nws yuav pub rau cov uas ntseeg Yexus Khetos.
7Vajtswv hlub kuv, Vajtswv thiaj li tsa kuv ua nws ib tug tubtxib qhia Txojmoo Zoo. Thiab Vajtswv pub nws lub hwjchim rau kuv, kuv thiaj ua tau tes haujlwm no. 8Kuv yog tus uas muaj hwjchim yau dua Vajtswv haivneeg txhua tus huv tibsi los Vajtswv tseem muab Txojmoo Zoo uas hais txog Yexus Khetos txoj koob hmoov uas tsimtxiaj kawg nkaus rau kuv coj mus qhia lwm haivneeg. 9Thiab qhia rau sawvdaws paub hais tias Vajtswv ua li cas ua tau raws li tej uas Vajtswv muab zais cia lawm. Vajtswv tus uas tsim ib puas tsav yam huv tibsi twb muab zaj ntawd zais cia thaum tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb lawm. 10Nws ua li ntawd niaj hnub nimno cov timtswv ceebtsheej uas kav saum ntuj thiab cov uas muaj hwjchim thiaj yuav paub ib puas tsav yam uas yog Vajtswv lub hwjchim ua. Qhov uas lawv yuav paub tej no yog vim lawv pom tes haujlwm uas cov ntseeg ua. 11Tej uas Vajtswv ua no yog raws li tej uas Vajtswv twb xub xav tseg thaum ub los lawm. Thiab Vajtswv txib peb tus Tswv Yexus Khetos los ua kom tej ntawd tiav. 12Vim peb ntseeg thiab nrog Yexus Khetos koom ib txojsia, peb thiaj muaj cuabkav mus cuag Vajtswv. 13Yog li ntawd kuv thov qhia rau nej hais tias nej tsis txhob poob siab rau qhov uas kuv raug kev txomnyem pab nej. Qhov uas kuv raug li no yeej yuav muaj nqis rau nej.

Yexus Khetos Txojkev Hlub

14Twb yog vim li no kuv thiaj txhos caug ntua ntawm Vaj Leej Txiv lub xubntiag; 15nwg yog tus uas txhua haivneeg tsis hais cov uas nyob saum ntuj ceebtsheej thiab cov uas nyob hauv ntiajteb no hu hais tias Leej Txiv. 16Kuv thov Vajtswv tus uas muaj koob hmoov ntau kawg nkaus pub nws tus Ntsujplig lub hwjchim rau nej kom nej muaj lub siab tawv, 17thiab kuv thov Yexus Khetos los nyob hauv nej lub siab. Kuv thov Vajtswv pab kom nej muab siab npuab Vajtswv ib yam li tsob ntoo uas tej cag ntsia av tob tob thiab kom nej puv npo txojkev hlub. 18Kom nej thiab Vajtswv haivneeg txhua tus muaj cuabkav totaub hais tias Yexus Khetos txojkev hlub dav li cas, ntev li cas, siab li cas thiab tob li cas. 19Thiab kom nej paub Vajtswv txojkev hlub uas tsis muaj leejtwg paub txog, nej thiaj yuav paub tej uas Vajtswv ua txhij txhua.
20Peb cia li ua Vajtswv tsaug, rau qhov Vajtswv tus uas muaj hwjchim, nws nyob hauv peb lub siab. Nws ua tau ib puas tsav yam ntau dua li tej uas peb thov thiab tej uas peb xav. 21Peb cov ntseeg yuav tsum nrog Yexus Khetos ua kom Vajtswv tau koob meej ib tiam dhau ib tiam mus ibtxhis li! Amees.