24

Brah Yêsu Mbơh Lor Ma Nau Ƀon Yêrusalem Mra Rai Jêh Ri Ma Nau Păng Plơ̆ Văch

1Tơlah Brah Yêsu luh tă bơh ngih brah Yuđa, dôl hăn oh mon Păng hăn êp ŭch ăn Păng uănh ma ngih brah Yuđa. 2Ƀiălah Păng lah ma khân păng: "Khân may saơ lĕ rngôch ndơ nây? Nanê̆ gâp lah ma khân may, mâu geh ôh du mlâm lŭ ta klơ lŭ êng mâu mra tŭp."
3Dôl Păng gŭ ta klơ Ôlive, phung oh mon văch ôp Păng pô aơ: "Lah ma hên, ndah jŏ nau nây mra tât? Jêh ri moh ndơ mra mbên ma nar may mra plơ̆ văch, jêh ri ma nar nglĕ dŭt rnôk?" 4Brah Yêsu plơ̆ lah: "Njrăng hom klach lah bu ndơm khân may. 5Yorlah âk bunuyh mra văch nchơt nklă tâm amoh gâp jêh ri lah: 'Gâp jêng Brah Krist.' Jêh ri khân păng mra ndơm âk bunuyh. 6Khân may mra tăng nau nkoch bri ma nau tâm lơh jêh ri lư nau tâm lơh; njrăng hom, lơi ta rŭng nuih n'hâm khân may ôh, yorlah lĕ nau nây mra tât, ƀiălah ê tât nglĕ dŭt ôh. 7Yorlah du phung ndŭl mpôl, mra tâm lơh đah du phung ndŭl mpôl êng, jêh ri du ƀon hđăch, mra tâm lơh đah du ƀon hđăch êng, jêh ri mra geh nau sa sât ji ngot, jêh ri nau n'găr neh ntu tâm ăp ntŭk. 8Ƀiălah lĕ rngôch nau nây mra jêng nau ntơm nau rêh ni. 9Rnôk nây bu mra jao khân may ma nau rêh ni, jêh ri nkhĭt lơi; jêh ri lĕ rngôch ndŭl mpôl, mra tâm rmot ma khân may yor amoh gâp. 10Rnôk nây lĕ, âk bunuyh mra tŭp; khân păng mra rlăng ndrăng nơm, jêh ri tâm djrel ndrăng nơm, 11mra geh âk kôranh nơm mbơh lor tih, văch ndơm âk bunuyh. 12Jêh ri yorlah nau tih mra hao âk lơn, nau rŏng tâm âk bunuyh mra nđik. 13Ƀiălah mbu nơm srôih ƀaƀơ tât lôch mra klaih. 14Jêh ri nau mhe mhan ueh aơ ma ƀon bri hđăch Brah Ndu bu mra nti lam neh ntu, gay mbơh ma lĕ rngôch ndŭl mpôl bunuyh; rnôk nây yơh nar nglĕ dŭt tât.
15"Tơlah khân may saơ nau bu tâm rmot ngăn ƀư nau mhĭk, nau ƀư rai tâm ntŭk kloh, nau Y-Đaniel hŏ mbơh jêh. Ăn mbu nơm uănh samƀŭt aơ mĭn ăn gĭt. 16Rnôk nây ăn phung gŭ tâm n'gor Yuđa du mpeh ta yôk; 17ăn nơm gŭ ta klơ chor ngih, lơi trŭnh sŏk ndơ tâm ngih păng ôh; 18jêh ri ăn nơm gŭ tâm mir, lơi sĭt sŏk ao mbâl păng ôh. 19Rnôk nây mra geh nau rêh ni yơh ma phung bu ur ntreo jêh ri ma phung ăn kon pu! 20Mbơh sơm hom gay ma nar khân may du mâu tât ôh tâm yan sial puh, mâu lah nar Saƀat. 21Yorlah rnôk nây mra geh nau rêh ni ji nglâng toyh ngăn, ntơm bơh nar geh neh ntu, tât ta nar aơ ê mâp geh ôh pôri, jêh ri ntơm bơh aơ let panăp mâu mra geh lĕ. 22Jêh ri tơlah Brah Ndu mâu n'hŭch nar mhĭk nây, mâu geh du huê mra klaih ôh; ƀiălah Brah Ndu mra n'hŭch lơi nar nây yor phung chroh.
23"Rnôk nây tơlah geh du huê lah ma khân may: 'Ta aơ Brah Krist!' mâu lah: 'Ta ri Păng!' Lơi ta chroh ôh. 24Yorlah mra geh phung Krist jêh ri phung kôranh nơm mbơh lor tih, jêh ri khân păng mra ndơm nđâp ma phung chroh tơlah dơi. 25Pôri gâp mbơh lor ma khân may, 26pôri, tơlah bu lah ma khân may: 'Ri, Păng gŭ tâm bri rdah, 'Lơi hăn ôh. Tơlah khân păng lah: 'Aơ, Păng gŭ tâm ngih.' Lơi chroh ôh. 27Yorlah nâm bu lơp nglaih luh tă bơh lơ tât padâng, nâm bu pôri lĕ, nau Kon Bunuyh mra văch.
28"Ta ntŭk geh nglay săk khĭt, phung klang grât mra tâm rgum ta nây.
29"Ƀâtlât jêh lôch nau rêh ni tâm nar nây, nar mra jêng ngo, khay mâu hôm nchrat ang ôh, phung mănh mra tŭp tă bơh trôk jêh ri nau brah tâm trôk mra mpât n'gơ. 30Rnôk nây tâm trôk mra tâm mpơl nau mbên ma Kon Bunuyh, lĕ rngôch phung ndŭl mpôl tâm neh ntu mra nter nhĭm nhhiăng, jêh ri khân păng mra saơ kon bunuyh văch tâm ndâr tŭk ta klơ trôk ma nau brah toyh ngăn jêh ri âk nau chrêk rmah. 31Păng mra njuăl văch phung tông păr ueh Păng uh nŭng nteh ktang tâm rgum phung Păng hŏ săch jêh tâm lam ntŭk tă bơh puăn njônh bri neh ntu, ntơm bơh n'gar trôk aơ tât ta n'gar trôk ri."

Brah Yêsu Đă Phung Oh Mon Păng Gŭ Njrăng

32"Nti hom nau hôr ma tơm play rvi. Tơlah n'gĭng păng nse ntơm luh nkŭr, khân may gĭt yan vai êp jêh. 33Tâm ban pô nây lĕ, tơlah khân may mra saơ lĕ nau nây, ăn khân may gĭt ma Kon Bunuyh dăch tât. Păng ntơm gŭ dâk ta năp mpông bloh. 34Nanê̆ gâp lah ma khân may, phung rnôk aơ mâu mra rlau lôch ôh, lor ma lĕ nau nây tât. 35Trôk jêh ri neh ntu mra rlau lôch, ƀiălah nau gâp ngơi mâu dơi rlau lôch ôh.
36"Ma nar, jêh ri mông nây, mâu geh du huê bunuyh gĭt ôh. Tông păr ueh tâm trôk, mâu lah Kon mâu dơi gĭt lĕ, ƀiălah knŏng êng du huê Mbơ̆ gâp. 37Moh nau tât jêh tâm rnôk Y-Nôê mra tât tâm ban lĕ tâm nar Kon Bunuyh mra văch. 38Tâm nar, ê lor dak lêng bu nhêt sa, tâm gŭ ur sai, jêh ri ăn phung kon khân păng gŭ ur sai, tât ta nar Y-Nôê lăp tâm kŭmpăn. 39Jêh ri khân păng mâu gĭt ôh tât nar dak lêng, tât đô̆ rdu khân păng lĕ rngôch, tâm ban pô nây lĕ, nar Kon Bunuyh văch. 40Dôl nây geh bar hê bunuyh gŭ tâm du lôk mir, du huê bu sŏk, du huê bu lơi. 41Geh bar hê bu ur gŭ peh ndrel; du huê bu sŏk, du huê bu lơi. 42Pôri njrăng hom, yorlah khân may mâu gĭt ôh moh mông Kôranh Brah khân may mra văch.
43"Ăn khân may gĭt nanê̆, tơlah du huê kôranh ngih gĭt moh mông bunuyh ntŭng mra văch, păng mra njrăng, mâu ăn bunuyh ntŭng lôk mpir lăp tâm ngih păng ôh. 44Ăn khân may gŭ njrăng tâm ban lĕ. Yorlah Kon Bunuyh mra văch dôl mông khân may rngơt rngơi 45Mbu nơm oh mon sŏng jêh ri blau mĭn, tơlah kôranh păng jao ăn chiă uănh lĕ rngôch phung oh mon păng, gay păng ăn ndơ sông sa ma khân păng di mông? 46Ueh maak yơh ma oh mon nây, tơlah Kôranh păng tât jêh ri saơ păng ƀư jêh pôri. 47Nanê̆ gâp lah ma khân may, păng mra ăn oh mon nây, chiă uănh lĕ rngôch ndơ păng geh. 48Ƀiălah tơlah oh mon nây mhĭk mĭn tâm nuih n'hâm păng pô aơ: 'Kôranh gâp jŏ văch, '49 jêh ri păng dong phung băl pah kan ndrel păng, jêh ri păng nhêt sa ndrel đah phung nhŭl ndrănh. 50Kôranh oh mon nây mra tât tâm nar păng mâu mĭn, jêh ri dôl mông păng mâu gĭt. 51Jêh ri kôranh păng mra dong păng tât rai jêh ri mra kơp păng ndrel ma phung nuih n'hâm ndâp. Ta nây mra geh nau nhĭm nhhiăng jêh ri nau rket sêk."