10

1Cũai ca chĩc ramứh dâu lứq, la Nê-hamia con samiang Ha-calia, án la cũai sốt. Moâm ki la Sê-dakia. Chơ máh cũai canŏ́h ễn chĩc ramứh.
2Máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ ki bữn ramứh neq:
 Sê-raya, A-saria, Yê-ramia,
3Pasur, A-maria, Mal-kia, 4Hatut, Sê-bania, Maluc, 5Harim, Mê-rê-môt, Ô-badia, 6Daniel, Kin-nathôn, Baruc, 7Mê-sulam, Abia, Mi-yamin, 8Masia, Bil-cai, cớp Sê-maya. Nheq tữh cũai nâi la máh cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ.
9Máh tỗp Lê-vi bữn ramứh neq: Yê-sua con samiang A-sania, Bin-nui tễ sâu Hê-nadat, Cat-miel, 10Sê-bania, Hô-dia, Kê-li-ta, Pê-laya, Hanan, 11Mi-cah, Rê-hop, Hasa-bia, 12Sacur, Sê-rabia, Sê-bania, 13Hô-dia, Bani, cớp Ben-anu.
14Máh tỗp sốt cũai proai bữn ramứh neq: Parôt, Pahat Mô-ap, E-lam, Satu, Bani, 15Buni, At-cat, Be-bai, 16Adô-nacha, Bic-vai, Adin, 17Atê, Hê-sakia, Asur, 18Hô-dia, Hasum, Be-sai, 19Harip, Ana-thôt, Nê-bai, 20Mac-piat, Mê-sulam, Hê-sir, 21Mê-sê-sabêl, Sadôc, Yatua, 22Pê-latia, Hanan, A-naya, 23Hô-sê, Ha-nania, Hat-sup, 24Halô-het, Pil-ha, Sô-bec, 25Rê-hum, Hasap-na, Masĩa, 26Ahia, Hanan, Anan, 27Maluc, Harim, cớp Banah.

Ŏ́c Pruam

28Nheq tữh hếq cũai I-sarel, dếh tỗp tễng rit sang, tỗp Lê-vi, tỗp kĩaq toong Dống Sang Toâr, tỗp ũat tâng Dống Sang Toâr, tỗp táq ranáq tâng Dống Sang Toâr, cớp dũ náq cũai ca trĩh phễp rit Yiang Sursĩ, alới loŏh ỡt miar tễ cũai cruang canŏ́h ca ỡt tâng cutễq hếq, dếh lacuoi cớp con hếq la têq sapúh; 29hếq toâq rôm parnơi cớp máh cũai sốt hếq tễ ranáq nâi. Hếq pruam ễ roap nheq santoiq pupap ntâng lứq nâi, khân hếq táq clốq tễ santoiq pruam nâi. Tỗp hếq parkhán ễ táq puai samoât phễp rit Yiang Sursĩ khoiq yỗn na Môi-se, la cũai táq ranáq án; hếq ễ táq puai dũ ramứh Yiang Sursĩ, Ncháu hếq, khoiq patâp; cớp hếq ễ trĩh máh santoiq Yiang Sursĩ, Ncháu hếq, khoiq anoat hỡ.
30Tỗp hếq pruam táq neq: Hếq tỡ yỗn mansễm samiang tễ tỗp hếq racoâiq ra‑ĩt cớp mansễm samiang tễ tỗp canŏ́h ca ỡt tâng tâm cutễq tỗp hếq.
31Khân cũai cruang canŏ́h dững chếq racáu tỡ la crơng canŏ́h tâng Tangái Rlu, tỡ la tâng tangái miar dŏq sang toam Yiang Sursĩ, ki tỗp hếq tỡ bữn chỡng máh crơng ki. Toâq chuop tapul cumo, tỗp hếq tỡ bữn táq nia sarái, cớp hếq ễ táh loâng máh crơng noau tu hếq.
32Dũ cumo tỗp hếq ễ chiau práq pỗn cram dŏq rachuai ranáq tâng Dống Sang Toâr.
33Tỗp hếq ễ chiau sang dũ ramứh cóq bữn tâng Dống Sang Toâr, la neq: bễng mi sang yỗn Yiang Sursĩ, máh thữ racáu dŏq chiau sang, charán dŏq bốh sang tâng cu rangái, crơng chiau sang tâng Tangái Rlu, dếh tâng tangái Casâi Loŏh Tamái cớp máh tangái táq rit, crơng sang canŏ́h, crơng chiau sang dŏq pupứt lôih tỗp I-sarel, cớp máh crơng canŏ́h hỡ ca cóq bữn.
34Tỗp hếq, dếh máh cũai proai, máh cũai tễng rit sang, cớp máh tỗp Lê-vi, hếq pruam yỗn ĩt crơng séng tâng dũ cumo dŏq têq dáng sâu léq pĩeiq dỡq chuaq ũih dŏq bốh crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ hếq, ariang phễp rit Yiang Sursĩ, Ncháu hếq, khoiq anoat dŏq chơ.
35Dũ cumo tỗp hếq lứq dững máh thữ racáu cớp máh palâi aluang chĩn dâu tâng cumo, dững pỡ Dống Sang Toâr. 36Hếq pruam dững máh con samiang clúng hếq pỡ cũai tễng rit sang tâng Dống Sang Toâr, cớp chiau sang alới yỗn Yiang Sursĩ dŏq táq puai ariang phễp rit án khoiq anoat chơ. Tỗp hếq lứq chiau sang ntroŏq, cữu, cớp mbễq pốh dâu dũ lám.
37Dũ cumo tỗp hếq pruam dững bỗt tễ máh thữ racáu chĩn dâu lứq tâng cumo, dếh blŏ́ng nho, dỡq nsễng o‑li‑vê, cớp máh palâi aluang canŏ́h hỡ, dững yỗn cũai tễng rit sang pỡ Dống Sang Toâr. Cớp hếq pruam dững pún muoi chít yỗn tỗp Lê-vi tễ dũ ramứh palâi ca bữn tễ cutễq hếq; tỗp Lê-vi bữn roap pún muoi chít tễ dũ vil dững yỗn alới hỡ. 38Cóq bữn muoi noaq cũai tễng rit sang tễ tŏ́ng toiq Arôn pỡq cớp tỗp Lê-vi bo alới pỡq ĩt pún muoi chít; chơ tỗp Lê-vi cóq chiau sang pún muoi chít tê tễ máh crơng alới bữn roap. Crơng ki cóq alới dững pỡ clống noau dŏq crơng tâng Dống Sang Toâr. 39Cũai proai I-sarel cớp tỗp Lê-vi cóq chiau máh thữ racáu, blŏ́ng nho, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê pỡ ntốq dŏq crơng ien táq ranáq tâng Dống Sang Toâr. Máh cũai tễng rit sang, máh cũai kĩaq toong Dống Sang Toâr, cớp máh cũai ũat tâng Dống Sang Toâr, alới ki cóq ỡt ntốq ki bo alới bữn mpỗl táq ranáq.
 Tỗp hếq pruam tỡ bữn táh Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ hếq sang.