2

Go^me Maiv Ziepc Zuoqv, I^saa^laa^en Mienh Yaac Maiv Ziepc Zuoqv

1“Oix zuqc gorngv mbuox meih mbuo nyei youz, ‘Ammi,’ yaac mbuox meih mbuo nyei muoc, ‘Lu^haa^maa,’
  2“Meih mbuo oix zuqc qaqv tov meih mbuo nyei maa. Za'gengh oix zuqc qaqv tov,
   weic zuqc ninh maiv zeiz yie nyei auv,
   yie yaac maiv zeiz ninh nyei nqox.
  Oix zuqc heuc ninh guangc nqoi maaic sin nyei hmien-mueic,
   yaac guangc nqoi ninh hienx nqox nyei jauv.
  3Maiv zei aeqv, yie oix ciev ninh nyei lui-houx,
   bun ninh laengh gaengv nyei yiem hnangv ninh cuotv seix wuov hnoi.
  Yie yaac oix bun ninh hnangv deic-bung-huaang,
   zoux bun ninh benx mborngx nqaai nyei ndau,
  yaac bun ninh jaang nqaatv taux daic.
  4Yie yaac maiv korv-lienh ninh nyei fu'jueiv
   weic zuqc ninh mbuo se maaic sin mienh duqv daaih nyei fu'jueiv.
  5Ninh mbuo nyei maa mingh maaic sin.
   Duqv ninh mbuo daaih wuov dauh maa zoux nyaiv haic nyei sic.
  Ninh gorngv, ‘Yie mingh gan hnamv yie wuov deix,
   dongh bun hnaangx bun wuom yie,
  bun ba'gi yungh biei caux la'maah ndie yie,
   yaac bun ga'lanv youh caux a'ngunc diuv.
  6Weic naaiv yie oix longc njimv-m'njormh mbiorngz jienv ninh nyei jauv,
   yie yaac oix zoux laatc dangv jienv ninh,
   ninh ziouc lorz maiv buatc jauv mingh.
  7Ninh oix zunc ninh hnamv wuov deix mv baac zunc maiv zaaic.
   Ninh oix lorz ninh mbuo mv baac lorz maiv buatc.
  Ninh ziouc gorngv, ‘Yie mingh aqv.
   Yie mingh lorz yie nyei loz-nqox,
   weic zuqc wuov zanc yie duqv gauh longx ih zanc.’
  8Ninh maiv hiuv duqv se dongh yie bun mbiauh,
   a'ngunc diuv caux ga'lanv youh,
  aengx jaa tipv jiem nyaanh camv nyei bun ninh,
   dongh ninh mbuo longc weic zaangc ⟨Mbaa^an zienh.⟩
  9Weic naaiv taux siou mbiauh nyei ziangh hoc,
   caux zoux ziangx siang-a'ngunc diuv nyei ziangh hoc,
   yie oix zorqv nzuonx.
  Yie nyei ba'gi yungh biei caux la'maah ndie,
   dongh longc buang jienv ninh laengh gaengv nyei sin,
   yie yaac oix zorqv nzuonx.
  10Ih zanc yie oix yiem dongh ninh hnamv wuov deix nyei nza'hmien
   biux mengh ninh zoux laih hlopv nyei sic,
  yaac maiv maaih haaix dauh njoux ninh
   biaux ndutv yie nyei buoz-ndiev.
  11Yie oix bun ninh yietc zungv njien-youh nyei jauv baac mi'aqv,
   se ninh jiex nyei zipv, ninh bieqc Siang-Hlaax nyei zipv, ninh nyei ⟨Dingh Gong Hnoi,⟩
   caux ninh nyei yietc zungv dingc daaih nyei zipv.
  12Yie yaac oix zoux waaic ninh nyei a'ngunc hmei caux ninh nyei ngongh nyorx ndiangx,
   dongh ninh gorngv, ‘Naaiv se hnamv yie wuov deix bun yie weic cingv yie.’
  Yie ziouc bun wuov deix ndiangx benx lomc.
   Lomc-huaang nyei hieh zoih ziouc naqv nzengc naaiv deix ndiangx.
  13Yie oix dingc ninh nyei zuiz,
   weic ninh jiex zipv nyei hnoi buov hung bun Mbaa^an zienh,
  yaac weic ninh dangh jienv buoz-ndoqv-nzaeng caux siou-setv
   mingh gan hnamv ninh wuov deix
   yaac la'kuqv yie.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Ziouv Hnamv Ninh Nyei Baeqc Fingx

  14Weic naaiv mangc maah! Yie oix yuoqc ninh,
   dorh ninh bieqc deic-bung-huaang
   gorngv orn hnyouv nyei waac.
  15Yiem wuov yie oix zorqv a'ngunc huingx bun ninh,
   aengx zorqv Aako Horngz benx maaih lamh hnamv nyei gaengh.
  Ninh ziouc dau hnangv ninh lunx nyei ziangh hoc,
   hnangv yiem I^yipv cuotv daaih nyei ziangh hoc.”
  16Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi
   meih oix heuc yie, ‘Yie nyei nqox.’
  Yiem naaiv mingh meih maiv heuc yie zoux, ‘Yie nyei Mbaa^an.’
  17Weic zuqc yie oix zorqv Mbaa^an zienh nyei mbuox cuotv ninh nyei nzuih,
   ninh ziouc maiv aengx heuc naaiv deix mbuox.
  18Taux wuov zanc yie oix weic ninh
   caux lomc-huaang nyei hieh zoih, caux ndaamv-lungh nyei norqc,
   caux nyorng ndau nyei ga'naaiv liepc jiez ngaengc waac.
  Yie yaac oix wuotv nauv
   yiem guoqv gu'nyuoz nyei juang-zinx caux nzuqc ndaauv,
   yaac bun mborqv jaax nyei jauv dangx.
   Yie yaac oix bun ninh baengh orn nyei bueix njiec.
  19Yie oix gorngv ziangh meih, bun meih yietc liuz benx yie nyei auv.
  Yie oix longc zoux horpc nyei jauv, baengh fim nyei,
   ziepc zuoqv hnamv mienh nyei hnyouv
   caux korv-lienh nyei hnyouv gorngv ziangh meih.
  20Yie oix ziepc zuoqv nyei gorngv ziangh meih.
   Meih ziouc hiuv duqv yie, Ziouv. ”
  21Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi yie oix dau lungh,
   lungh ziouc dau ndau.
  22Ndau yaac oix dau mbiauh,
   a'ngunc diuv caux ga'lanv youh.
  Naaiv deix yaac oix dau Yitv^le^en.
  23Yie oix weic yie ganh zorqv ninh
   zuangx jienv naaiv norm deic-bung.
  Yie ziouc korv-lienh Lo Lu^haa^maa yaac gorngv mbuox Lo Ammi,
   ‘Meih se yie nyei baeqc fingx.’
   Ninh ziouc gorngv, ‘Meih se yie nyei Tin-Hungh.’