3

Hauxeya hab tug puj deev hluas nraug

1Yawmsaub has rua kuv tas, “Ca le moog dua ib zag hab hlub tug puj kws muaj hluas nraug hab yog tug puj kws nrug luas pw, ib yaam le Yawmsaub hlub cov Yixayee, txawm yog puab tig moog lawv luas tej daab hab nyam tej ncuav txwv maab qhuav kws xyeem rua daab kuj xwj.” 2Kuv txhad muab kaum tswb sekhee nyaj hab ib haumaw txhais qeb yuav kuv tug quaspuj rov lug. 3Kuv has rua nwg tas, “Koj yuav tsum nrug kuv nyob ua kuv tug ntev ntev, tsw xob moog deev lwm tug, hab tsw xob moog ua lwm tug le. Mas kuv yuav nrug koj nyob ib yaam nkaus hab.” 4Yixayee caaj ceg yuav nyob tsw muaj vaajntxwv tsw muaj ib tug thawj, tsw muaj kevcai xyeem tsw muaj ncej teev daab tsw muaj efauj tsw muaj txoov daab ntev. 5Dhau ntawd Yixayee caaj ceg yuav rov lug hab nrhav Yawmsaub kws yog puab tug Vaajtswv hab nrhav Tavi kws yog puab tug vaajntxwv. Yaav tom hauv ntej puab yuav lug cuag Yawmsaub ua ntshai kawg hab tau nwg txujkev zoo.