12

  1Efa‑i haus cua xwb,
   hab lawv cua saab nub tuaj taag naj taag nub.
  Puab ua rua kev daag hab kev ua nruj ua tswv
   nthuav daav quas zug.
  Puab nrug Axilia cog lug sws raug zoo
   hab thauj roj moog rua Iyi tebchaws.
  2Yawmsaub muaj plaub rua Yuta,
   hab yuav rau txem rua Yakhauj lawv le nwg lub neej,
   hab ua pauj rua nwg lawv le nwg tau ua.
  3Thaus Yakhauj tseed nyob huv nwg nam lub plaab,
   nwg tuav rawv nwg tug tijlaug lauj taw,
  hab thaus nwg hlub lawd
   nwg kuj nrug Vaajtswv sws ntsuag zug.
  4Nwg nrug tug tubkhai ntuj sws ntsuag zug hab kov yeej,
   nwg quaj hab thov kev hlub.
  Nwg ntswb Vaajtswv ntawm Npe‑ee
   hab Vaajtswv nrug nwg has lug qhov ntawd,
  5yog Vaajtswv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
   Yawmsaub yog nwg lub npe ntaag.
  6Mej ca le rov lug cuag mej tug Vaajtswv,
   hab tuav rawv txujkev hlub hab txujkev ua ncaaj,
   hab tog rawv mej tug Vaajtswv tsw tu le.

  7Tug tub luam kws txhais teg muaj raab teev tsw ncaaj,
   nwg nyam ntxo luas.
  8Efa‑i tau has tas, “Kuv yeej nplua nuj,
   kuv muaj nyaj txag ntau.
  Kuv tau tej nyaj txag huvsw
   los tsw muaj leejtwg nrhav tau kuv ua txhum muaj txem.”

  9“Kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv
   txwj thaus nyob huv Iyi tebchaws lug.
  Kuv yuav ua rua mej nyob huv tej tsev ntaub dua ib zag,
   ib yaam le lub swjhawm kws mej ua tej kevcai kws teem ca.
  10Kuv has rua cov xwbfwb cev lug,
   kuv ua rua puab ua yug quas toog ntau quas zug,
  hab kuas cov xwbfwb cev lug
   ua paaj lug has rua puab.”
  11Muaj kev phem kev qas huv Kile‑a
   mas puab yuav pluj plag taag.
  Puab muab txwv nyuj xyeem rua huv Kilakaa,
   mas puab tej thaaj xyeem yuav zoo yaam le
   tej pawg pob zeb kws nyob ntawm tej nav khais laij teb.
  12Yakhauj tswv moog rua Alaa tebchaws,
   nwg ua num hov ntawd txhad yuav tau quaspuj,
   hab nwg yug yaaj txhad tau quaspuj.
  13Yawmsaub swv ib tug xwbfwb cev lug
   coj Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug,
  hab swv tug xwbfwb cev lug
   tsom kwm puab.
  14Efa‑i ua rua Yawmsaub mob sab kawg,
   Yawmsaub txhad ca puab rws puab lub txem
   kws tua tuabneeg,
  hab yuav ua pauj rua tej kws
   puab saib tsw taug nwg.