3

Y-Ôsê leh anăn Mniê Knhông

1Yêhôwa lač kơ kâo, “Lŏ nao bĕ, khăp bĕ kơ sa čô mniê jing mniê knhông mâo sa čô piu khăp kơ ñu; msĕ si Yêhôwa khăp kơ phung ƀuôn sang Israel, wăt tơdah diñu wir kơ phung yang mkăn leh anăn khăp kơ ƀêñ boh kriăk ƀâo.” 2Snăn kâo blei ñu leh hŏng pluh êma sêkel prăk, sa hômer mkrah mdiê ôrgơ. 3Leh anăn kâo lač kơ ñu, “Brei ih dôk mbĭt hŏng kâo êjai lu hruê; đăm ngă klei knhông ôh, kăn dôk hŏng êkei mkăn rei; msĕ snăn mơh kâo srăng jing hŏng ih.” 4Kyuadah phung anak čô Israel srăng dôk lu hruê amâo mâo ôh mtao amâodah khua, amâo mâo klei ngă yang amâodah kmeh, amâo mâo êphôt amâodah têraphim. 5Êdei kơ klei anăn phung anak čô Israel srăng lŏ wĭt leh anăn tui duah Yêhôwa Aê Diê diñu, leh anăn Y-Đawit mtao diñu. Diñu srăng hriê hŏng klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa leh anăn hriê mă tŭ klei jăk jĭn ñu hlăm ênuk knhal tuč.