14

Apram Rachuai Lot

1-2Tâng dỡi ki, bữn puo pỗn náq neq: Am-raphel táq puo cũai Si-nar, Ariac táq puo cũai E-lasa, Kê-trô-lamơ táq puo cũai E-lam, cớp Ti-dal táq puo cũai Cô-im. Bữn muoi tangái pỗn náq puo ki pruam chíl cớp sỡng náq puo canŏ́h. Ramứh sỡng náq puo ki la neq: Be-ra puo cũai Sadôm, Bir-sa puo cũai Camô-rơ, Si-nap puo cũai At-ma, Sê-mabêr puo cũai Sê-bô-im, cớp puo cũai Bê-la (tỡ la Sô-a). 3Sỡng náq puo nâi parỗm tahan alới yỗn rôm bân avúng Si-dim. Sanua noau dŏq avúng nâi la dỡq mưt Boi.
4Nheq muoi chít la bar cumo, sỡng náq puo nâi trĩh parnai puo Kê-trô-lamơ. Ma toâq cumo muoi chít la pái, sỡng náq puo nâi pruam muoi mứt tỡ ễq trĩh noâng parnai puo Kê-trô-lamơ. 5Catâm cumo muoi chít la pỗn Kê-trô-lamơ táq sốt, án cớp pái puo yớu án chíl riap cũai Rê-phêm ỡt pỡ At-tarot Carnêm, cũai Susim ỡt tâng Ham, cớp cũai E-mim ỡt tâng ntốq tapín ramứh Ki-ria-têm. 6Alới chíl riap tê cũai Hô-rit ỡt tâng cóh Sêr, chơ alới rapuai toâq ntốq El Paran cheq ntốq aiq. 7Moâm ki, pỗn náq puo ki píh chu pỡ ntốq En Mit-pat (tỡ la Cadet). Alới chíl riap, chơ ĩt nheq cutễq cũai A-maléc. Cớp alới chíl riap cũai Amô-rit ỡt tâng ntốq Hasa-sôn Tamar.
8Moâm ki, sỡng náq puo tễ vil Sadôm, Camô-rơ, At-ma, Sê-bô-im, cớp Bê-la toâq chíl cớp pỗn náq puo ỡt pỡ ntốq avúng Si-dim. 9Alới pỗn náq la Kê-trô-lamơ puo E-lam, Ti-dal puo Cô-im, Am-raphel puo Si-nar, cớp Ariac puo E-lasa. Pỗn náq chíl sỡng náq. 10Ỡt tâng avúng Si-dim, bữn sa‑ữi prúng noau ĩt siet yang tễ ki. Ngkíq puo Sadôm cớp puo Camô-rơ cỡt pê; alới lúh, chơ sapứl tâng prúng ki; ma máh cũai canŏ́h bữn vớt tễ ntốq ki, chơ lúh chu cóh. 11Ngkíq pỗn náq puo ki ĩt pốih nheq crơng crớu, dếh sana sanốc tễ vil Sadôm cớp Camô-rơ. 12Cớp alới cỗp dếh Lot, ramon Apram, yuaq tangái ki Lot ỡt tâng vil Sadôm. Cớp alới ĩt nheq máh crơng crớu án.
13Ma bữn manoaq lúh vớt tễ ntốq rachíl ki, cớp pỡq atỡng Apram la cũai Hê-brơ tễ máh ranáq ki. Bo ki Apram ỡt cheq aluang toâr khong Mam-rê la cũai Amô-rit. Án bữn bar náq sễm ai, ramứh Et-côn cớp Anơ. Pái náq sễm ai nâi pruam muoi mứt cớp Apram. 14Tữ Apram sâng khoiq noau cỗp ramon án, ngkíq án dững alới ca táq ranáq yỗn án, dếh con acái alới ki hỡ, máh cũai ca khoiq rien tễ ngê rachíl; chơ nheq tữh alới pỡq rapuai loah puo ca cỗp ramon án. Tỗp Apram bữn pái culám muoi chít tacual náq. Alới rapuai puo ki toau toâq pỡ vil Dan. 15Ỡt ntốq ki Apram tampễq tỗp án. Toâq sadâu alới mut cachĩt tỗp pỗn náq puo ki. Moâm ki Apram mandễt tỗp ki clếc toâq pỡ vil Hô-ba ỡt coah angia pỡng vil Damac. 16Án bữn dũ loah máh crơng crớu alới ki ĩt tễ nhũang. Cớp án dững achu Lot ramon án tê. Cớp án pốh achu loah nheq cũai alới ki cỗp, bữn dếh mansễm hỡ.

Manchi-sadéc Câu Yỗn Apram

17Moâm Apram chíl riap puo Kê-trô-lamơ cớp pái náq puo yớu puo ki, ngkíq puo cũai Sadôm pỡq ramóh án tâng avúng Saveh. (Avúng nâi noau dŏq la avúng Puo). 18Chơ Manchi-sadéc, puo vil Salem, toâq ramóh án, cớp án dững bễng cớp blŏ́ng. Manchi-sadéc la cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ, la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h. 19Manchi-sadéc câu yỗn Apram neq: “Cứq sễq Yiang Sursĩ, la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h, án ca tễng paloŏng cớp cutễq, satốh ŏ́c bốn yỗn mới. 20Cóq hái khễn Yiang Sursĩ, la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h, án ca chuai mới yỗn bữn bán rêng cớp chíl riap pỗn náq puo ca rachíl mới.”
 Moâm Manchi-sadéc pai ngkíq, Apram yỗn Manchi-sadéc pún muoi chít tễ crơng án ĩt tễ pỗn náq puo ki.
21Moâm ki, puo cũai Sadôm atỡng Apram neq: “Sễq mới yỗn chiau loah máh cũai proai cứq sâng, ma máh crơng crớu mới tíng ĩt.”
22Ma Apram ta‑ỡi loah neq: “Cứq sễq arô ramứh Yiang Sursĩ, la Yiang sốt clữi nheq tễ canŏ́h, la Yiang ca tễng paloŏng cutễq, cớp cứq sễq ữq neq: 23Lứq pai muoi ntreh carsán tỡ la muoi ntreh cansái cỡp cadĩ, la cứq tỡ bữn ĩt tễ máh crơng mới. Cứq tỡ ễq; kếq mới pai cứq cỡt sốc bữn la cỗ tian mới. 24Sanua cứq ĩt ống crơng sana sâng yỗn tỗp tahan cứq cha. Ma pái náq yớu ca pruam chuai cứq, ki cứq yoc alới bữn pún tê. Ramứh alới pái náq la Anơ, Et-côn, cớp Mam-rê.”