14

Aplas pab Lauj

1Thaum ntawd vajntxwv Alafee uas kav Sina, thiab vajntxwv Ali‑au uas kav lub moos Eelaxa thiab vajntxwv Khentaula‑aumaw uas kav lub moos Elas, thiab vajntxwv Thidas uas kav lub moos Kauyi, 2cov vajntxwv no ua rog rau vajntxwv Npela uas kav lub moos Xaudoo thiab vajntxwv Npisa uas kav lub moos Kaumaula thiab vajntxwv Sinaj uas kav lub moos Ama thiab vajntxwv Semenpaw uas kav lub moos Xenpau‑i thiab tus vajntxwv uas kav lub moos Npelas, uas yog lub moos Xau‑a. 3Cov vajntxwv no sau zog ua ke rau ntawm lub tiaj Xidi (uas yog Hiavtxwv Ntsev.) 4Cov vajntxwv no tau zwm rau vajntxwv Khentaula‑aumaw tau kaum ob xyoo, tiamsis xyoo kaum peb lawv tau fav xeeb. 5Mas xyoo uas kaum plaub Khentaula‑aumaw thiab cov vajntxwv uas koom nws ntawd tuaj ua rog yeej cov neeg Lefa‑i ntawm lub moos Athalau Khana‑i, thiab cov neeg Xuxis ntawm lub moos Has, thiab cov Emi ntawm lub moos Savekhiliyatha‑i, 6thiab cov neeg Hauli pem tej roob Xe‑i mus txog lub moos Eepala uas nyob npuas tebchaws moj sab qhua. 7Mas lawv tig rov los txog lub moos Eemixafa uas yog lub moos Khade, lawv kov yeej cov Amalej lub tebchaws thiab kov yeej cov Amaulai uas nyob hauv lub moos Haxaxoothama. 8Mas Xaudoo tus vajntxwv thiab Kaumaula tus vajntxwv thiab Ama tus vajntxwv thiab Xenpau‑i tus vajntxwv thiab Npela uas yog Xau‑a tus vajntxwv kuj tawm mus rau ntawm lub tiaj Xidi 9ua rog rau vajntxwv Khentaula‑aumaw uas kav lub moos Elas thiab vajntxwv Thidas uas kav lub moos Kauyi thiab vajntxwv Alafee uas kav Sina, thiab vajntxwv Ali‑au uas kav lub moos Eelaxa, plaub tug vajntxwv ua rog rau tsib tug vajntxwv. 10Lub tiaj Xidi muaj qhov roj av nplaum thoob plaws, mas thaum Xaudoo tus vajntxwv thiab Kaumaula tus vajntxwv khiav los, muaj qee leej txawm poob rau hauv cov qhov roj ntawd, cov uas tshuav khiav tag rau pem tej roob. 11Cov yeeb ncuab thiaj tuaj muab lawv tej qhov txhia chaw mov noj hauv Xaudoo thiab Kaumaula huvsi sau zog mus lawm. 12Lawv kuj kuav kiag Lauj uas yog Aplas tus kwv li tub uas nyob hauv lub moos Xaudoo.
13Mas muaj ib tug dhia dim hauv tshav rog tuaj hais rau Aplas uas yog neeg Henplais paub. Aplas nyob ze Male cov ntoo xeeb. Male yog neeg Amaulai, nws kwvtij yog Ekhau thiab Anaw, lawv cov no nrog Aplas sib raug zoo. 14Thaum Aplas hnov tias nws tus kwvtij txheeb raug ntes coj mus lawm, ces nws txawm coj nws cov neeg uas yug hauv nws tsev uas nws qhia kom txawj ua rog peb puas kaum yim leej caum mus cuag ntawm lub moos Daj. 15Thaum tsaus ntuj Aplas thiaj faib nws cov tub rog ua tej pab tej pawg, nws thiab nws cov tub qhe thiaj txeem mus ntaus yeeb ncuab thiab muab caum mus txog lub moos Haunpa uas nyob ntawm lub nroog Damaxaka sab ped. 16Mas nws muab tau tej qhov txhia chaw huvsi rov los thiab coj tau Lauj uas yog nws tus kwv li tub thiab nws tej qhov txhia chaw thiab tej pojniam thiab nws cov neeg huvsi rov los.

Mekhixede foom koob hmoov rau Aplas

17Thaum Aplas mus tua yeej Khentaula‑aumaw thiab cov vajntxwv uas koom nrog Khentaula‑aumaw rov qab los, mas tus vajntxwv hauv lub moos Xaudoo tawm tuaj tos Aplas ntawm lub hav Save (uas yog lub Hav Vajntxwv). 18Thiab Mekhixede uas yog vajntxwv hauv lub moos Xalee coj ncuav thiab cawv txiv hmab tuaj tos. Mekhixede yog Vajtswv uas loj dua ntais tus pov thawj, 19mas nws foom koob hmoov rau Aplas hais tias,
  “Thov Vajtswv uas loj dua ntais
   uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb
   pub koob hmoov rau Aplas lauj.
  20Qhuas Vajtswv tus loj dua ntais,
   uas muab koj cov yeeb ncuab
   rau hauv koj txhais tes.”
Aplas txawm muab txhua yam uas nws coj los ntawd ib feem hauv kaum pub rau Mekhixede.
21Xaudoo tus vajntxwv hais rau Aplas tias, “Thov muab cov neeg rau kuv xwb, tej qhov txhia chaw koj cia li coj mus yuav.” 22Aplas hais rau Xaudoo tus vajntxwv tias, “Kuv twb tsa tes twv rau Vajtswv Yawmsaub tus loj dua ntais uas tsim ntuj tsim teb tias, 23kuv tsis yuav ib txoj xov lossis ib txoj hlua khau lossis ib yam dabtsi uas yog koj li, xwv koj thiaj hais tsis tau tias, Kuv txhawb Aplas nplua nuj. 24Kuv tsis yuav ib yam dabtsi li, tsuas yog yuav tej zaub mov uas kuv cov neeg tau noj lawm thiab cov neeg uas nrog kuv mus li feem xwb, yog Anaw, Ekhau thiab Male li feem. Cia lawv coj lawv li feem mus.”