40

Y-Yôsep Rblang Bar Nau Mbơi Phung Bu Nă Mbơi

1Jŏ djê̆ ma nây n'hat na djôt kachok jêh ri n'hat na ƀư kapŭng ma hđăch Êjipt ƀư tih ma kôranh khân păng hđăch Êjipt. 2Pharaôn ji nuih ma bar hê kôranh n'hat na păng nây, kôranh ma phung djôt kachok jêh ri kôranh ma phưng ƀư piăng let. 3Jêh ri păng ăn bu krŭng phung nây tâm ngih kôranh tahan phung gak tâm ndrung ntŭk bu krŭng Y-Yôsep. 4Kôranh tahan phung gak jao khân păng ma Y-Yôsep pah kan ma khân păng. Jêh ri khân păng gŭ jŏ djê̆ tâm ndrung bu nă. 5Tâm du măng n'hat na djôt kachok jêh ri n'hat na ƀư piăng let ma hađăch Êjipt bu krŭng jêh tâm ndrung geh nau mbơi. Lĕ khân păng bar hê geh nau mbơi geh nau rblang êng êng. 6Tơ lah Y-Yôsep hăn uănh khân păng ta ôi, khân păng geh nau rngot. 7Păng ôp phung kôranh Pharaôn gŭ ndrel ma păng tâm ndrung tâm ngih kôranh păng. "Mâm ƀư khân may rngot nar aơ?" 8Phung nây lah ma păng: "Hên geh jêh nau mbơi, jêh ri mâu geh nơm dơi rblang nau nây ôh." Y-Yôsep lah ma khân păng: "Mâu di hĕ Brah Ndu nơm dơi rblang? Gâp dăn ma khân may, nkoch nau mbơi ma gâp."
9Kôranh djôt kachok nkoch bri nau păng mbơi ma Y-Yôsep, lah ma păng. "Tâm nau gâp mbơi, aơ geh du tơm play kriăk ƀâu ta năp gâp. 10Tâm tơm play kriăk bâu nây geh pe mlâm n'gĭng, tơ lah n'ha păng ntơm chăt nse, kao dang, jêh ri rkŭm păng geh play kriăk ƀâu dŭm. 11Gâp djôt kachok hđăch. Gâp sŏk play kriăk ƀâu, iet tâm kachok Pharaôn, jêh ri ăn kachok nây ta ti Pharaôn." 12Y-Yôsep lah ma păng: "Aơ jêng nau rblang ma nau nây: Pe mlâm n'gĭng jêng pe nar. 13Hôm pe nar Pharaôn mra ăn may luh plơ̆ sĭt ma kan may. May mra ăn kachok Pharaôn ma ti păng nâm bu may ƀư lor, dôl may jêng n'hat na djôt kachok păng. 14Ƀiălah ăn may kah gĭt ma gâp tơ lah may mra geh nau ueh, jêh ri nhhơ nau ueh ma gâp. Gâp dăn ma may, ngơi an ma gâp ma Pharaôn jêh ri ngluh gâp bơh ngih aơ. 15Yorlah nanê̆ bu ntŭng nhŭp gâp bơh n'gor phung Hêbrơ jêh ri ta aơ lĕ gâp mâu mâp ƀư tih ôh nkhơng ma bu krŭng gâp tâm ndrung bu nă aơ."
16Tơ lah kôranh ƀư piăng let saơ nau rblang jêng ueh, păng lah ma Y-Yôsep: "Gâp tâm ban lĕ geh nau mbơi. Geh pe mlâm bai piăng let ta kalơ bôk gâp." 18Y-Yôsep lŏ plơ̆ lah: "Aơ jêng nau rblang ma nau nây: pe mlâm bĭ jêng pe nar. 19Hôm pe nar Pharaôn mra koh trô ko may jêh ri yông may ta tơm si, jêh ri sĭm och mra sa săk may."
20Ta nar tal pe, jêng nar kah gĭt nar deh Pharaôn, păng ƀư nau sông sa ma lĕ rngôch phung n'hat na păng, jêh ri păng ngluh kôranh djôt kachok jêh ri kôranh ƀư piăng let ăn gŭ ta năp phung n'hat na păng. 21Păng ăn kôranh djôt kachok sĭt ta kan păng, jêh ri ăn kachok ta ti Pharaôn. 22Ƀiălah păng yông kôranh ƀư piăng let nâm bu nau Y-Yôsep rblang an jêh ma khân păng. 23Kôranh djôt kachok mâu hôm kah gĭt ôh ma Y-Yôsep, ƀiălah lĕ chuêl hêng.