2

Sự trị vì của Đấng chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va

1 Nhân sao các ngoại bang náo loạn?
 Và những dân tộc toan mưu chước hư không?
2 Các vua thế gian nổi dậy,
 Các quan trưởng bàn nghị cùng nhau
 Nghịch Đức Giê-hô-va, và nghịch Đấng chịu xức dầu của Ngài mà rằng:
3 Chúng ta hãy bẻ lòi tói của hai Người,
 Và quăng xa ta xiềng xích của họ.
4 Đấng ngự trên trời sẽ cười,
 Chúa sẽ nhạo báng chúng nó.
5 Bấy giờ Ngài sẽ nổi thạnh nộ phán cùng chúng nó,
 Dùng cơn giận dữ mình khuấy khỏa chúng nó, mà rằng:
6 Dầu vậy, ta đã lập Vua ta
 Trên Si-ôn là núi thánh ta.

7 Ta sẽ giảng ra mạng lịnh:
 Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta;
 Ngày nay ta đã sanh Ngươi.
8 Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp,
 Và các đầu cùng đất làm của cải.
9 Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó;
 Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.

10 Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan;
 Hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu sự dạy dỗ.
11 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ,
 Và mừng rỡ cách run rẩy.
12 Hãy hôn Con, e Người nổi giận,
 Và các ngươi hư mất trong đường chăng;
 Vì cơn thạnh nộ Người hòng nổi lên.
 Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Người có phước thay!