110

Đức Giê-hô-va ban quyền cai trị cho Vua

Thơ Đa-vít làm
1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng:
 Hãy ngồi bên hữu ta,
 Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
2 Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực ngươi:
 Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi.
3 Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến;
 Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi
 Như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra.
4 Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng:
 Ngươi là thầy tế lễ đời đời,
 Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc.
5 Chúa ở bên hữu ngươi
 Sẽ chà nát các vua trong ngày Ngài nổi giận.
6 Ngài sẽ đoán xét các nước, làm khắp nơi đầy xác chết;
 Cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn.
7 Ngài sẽ uống nước khe trong đường,
 Và nhân đó ngước đầu lên.