43

Cầu nguyện Chúa giải cứu cho

1 Đức Chúa Trời ôi! xin hãy đoán xét tôi, và binh vực duyên cớ tôi đối cùng một dân vô đạo;
 Hãy giải cứu tôi khỏi người dối gạt chẳng công bình.
2 Vì, Đức Chúa Trời ôi! Chúa là sức lực tôi; cớ sao Chúa đã từ bỏ tôi?
 Nhân sao tôi phải ở buồn thảm
 Vì cớ kẻ thù nghịch hà hiếp tôi?
3 Cầu Chúa phát ánh sáng và sự chân thật của Chúa ra:
 Nó sẽ dẫn tôi, đưa tôi đến núi thánh và nơi ở của Chúa.
4 Bấy giờ tôi sẽ đi đến bàn thờ Đức Chúa Trời,
 Tức đến cùng Đức Chúa Trời, là sự rất vui mừng của tôi;
 Hỡi Chúa, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ lấy đàn cầm mà ngợi khen Chúa.
5 Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?
 Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa:
 Ngài là sự cứu rỗi của mặt ta, và là Đức Chúa Trời ta.