52

Kẻ ác tự khoe mình lấy làm luống công

Cho thầy nhạc chánh. Thơ Đa-vít làm, để dạy dỗ, khi Đô-e, người Ê-đôm, đến cho Sau-lơ hay rằng: Đa-vít đã vào nhà A-hi-mê-léc.
1 Hỡi người mạnh dạn, sao ngươi tự khoe về sự dữ?
 Sự nhân từ của Đức Chúa Trời còn mãi mãi.
2 Lưỡi ngươi toan sự tà ác và làm điều giả dối,
 Khác nào dao cạo bén.
3 Ngươi chuộng điều dữ hơn là điều lành,
 Thích sự nói dối hơn là nói sự công bình. (Sê-la)
4 Hỡi lưỡi dối trá,
 Ngươi ưa mến các lời tàn hại.
5 Đức Chúa Trời cũng sẽ phá hại ngươi đời đời;
 Ngài sẽ bắt ngươi, rứt ngươi khỏi trại ngươi,
 Và nhổ ngươi khỏi đất kẻ sống. (Sê-la)

6 Người công bình sẽ thấy, bèn bắt sợ,
 Và cười người, mà rằng:
7 Kìa, là người không nhờ Đức Chúa Trời làm sức lực mình,
 Song nhờ cậy nơi sự giàu có hiếm hiệm mình.
 Làm cho mình vững bền trong sự ác mình!
8 Còn tôi khác nào cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Đức Chúa Trời;
 Tôi nhờ cậy nơi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đến đời đời vô cùng.
9 Tôi sẽ cảm tạ Chúa đời đời, vì Ngài đã làm việc đó;
 Tôi sẽ trông cậy nơi danh Chúa
 Trước mặt các người thánh của Chúa, vì điều đó là tốt lành.