6

Cầu Chúa thương xót mình trong cơn hoạn nạn

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh dùng về đàn dây, theo giọng trầm
1 Đức Giê-hô-va ôi! xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi,
 Chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng,
2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi, vì tôi yếu mỏn;
 Lạy Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi, vì xương cốt tôi run rẩy.
3 Đức Giê-hô-va ôi! linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi;
 Còn Ngài, cho đến chừng nào?
4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại, giải cứu linh hồn tôi;
 Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài.
5 Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa;
 Nơi Âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa?
6 Tôi mỏn sức vì than thở,
 Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi,
 Dầm nó với nước mắt.
7 Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm,
 Làng lệt vì cớ cừu địch tôi.
8 Hỡi kẻ làm ác kia, khá lìa xa ta hết thảy;
 Vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta.
9 Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta.
 Ngài nhậm lời cầu nguyện ta.
10 Hết thảy kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm;
 Chúng nó sẽ sụt lui lại, vội vàng bị mắc cỡ.