64

Tác giả cầu nguyện Chúa cứu mình khỏi kẻ thù nghịch kín nhiệm

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi,
 Gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch.
2 Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ,
 Khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác,
3 Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm,
 Nhắm mũi tên mình, tức là lời cay đắng,
4 Đặng từ nơi kín giấu bắn vào kẻ trọn vẹn:
 Thình lình chúng nó bắn đại trên người, chẳng sợ gì.
5 Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác,
 Bàn tính nhau để gài bẫy kín giấu,
 Mà rằng: Ai sẽ thấy được?
6 Chúng nó toan những điều ác; chúng nó nói rằng: Chúng ta đã làm xong; mưu đã sắp sẵn.
 Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc.
7 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó:
 Thình lình chúng nó bị tên thương tích.
8 Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó;
 Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu.
9 Cả loài người đều sẽ sợ;
 Họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời,
 Và hiểu biết điều Ngài đã làm.
10 Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, và nương náu mình nơi Ngài,
 Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình.