116

Tác giả cảm tạ Chúa vì đã được cứu khỏi chết

1 Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi,
 Và lời nài xin của tôi.
2 Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi,
 Bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.
3 Dây sự chết vương vấn tôi,
 Sự đau đớn Âm phủ áp hãm tôi,
 Tôi gặp sự gian truân và sự sầu khổ.
4 Nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, rằng:
 Đức Giê-hô-va ôi! cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi.
5 Đức Giê-hô-va hay làm ơn, và là công bình;
 Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.
6 Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà;
 Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi.
7 Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi;
 Vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi.
8 Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,
 Mắt tôi khỏi giọt lệ,
 Và chân tôi khỏi vấp ngã.
9 Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va
 Trong đất kẻ sống.
10 Tôi tin, nên tôi nói.
 Tôi đã bị buồn thảm lắm.
11 Trong cơn bối rối tôi nói rằng:
 Mọi người đều nói dối.
12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va
 Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
13 Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi,
 Mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va
14 Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện,
 Tại trước mặt cả dân sự Ngài.
15 Sự chết của các người thánh.
 Là quí báu trước mặt Đức Giê-hô-va.
16 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài;
 Tôi là tôi tớ Ngài, con trai con đòi của Ngài;
 Ngài đã mở lòi tói tôi.
17 Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa,
 Và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
18 Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện,
 Tại trước mặt cả dân sự Ngài,
19 Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va,
 Ở giữa Giê-ru-sa-lem.
 Ha-lê-lu-gia!