32

Người nào được Chúa tha tội lỗi mình, thật có phước

Thơ Đa-vít làm, để dạy dỗ
1 Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình,
 Được khỏa lấp tội lỗi mình!
2 Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho,
 Và trong lòng không có sự giả dối!
3 Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn,
 Và tôi rên siết trọn ngày;
4 Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi;
 Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. (Sê-la)

5 Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi;
 Tôi nói: Tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va;
 Còn Chúa tha tội ác của tôi.
6 Bởi cớ ấy phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thế gặp Ngài;
 Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, thì sẽ chẳng lan đến người.
7 Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân;
 Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. (Sê-la)

8 Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi;
 Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.
9 Chớ như con ngựa và con la, là vật vô tri;
 Phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được,
 Bằng chẳng, chúng nó không đến gần ngươi.
10 Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn;
 Nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy.
11 Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va!
 Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng!