67

Tác giả khuyên các nước hãy ngợi khen Đức Chúa Trời

Thơ hát. Cho thầy nhạc chánh, dùng về nhạc khí bằng dây.
1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi,
 Soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. (Sê-la)
2 Để đường lối Chúa được biết trên đất,
 Và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.
3 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!
 Nguyện muôn dân ca tụng Chúa!
4 Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ;
 Vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân,
 Và cai trị các nước trên đất. (Sê-la)
5 Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa!
 Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!
6 Đất đã sanh hoa lợi nó,
 Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi, sẽ ban phước cho chúng tôi
7 Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi,
 Và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài.