76

Quyền năng oai vinh về Đức Chúa Trời của Gia-cốp thắng cừu địch

Thơ hát A-sáp làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về nhạc khí bằng dây
1 Trong Giu-đa người ta biết Đức Chúa Trời,
 Danh Ngài lớn tại Y-sơ-ra-ên.
2 Đền tạm Ngài ở Sa-lem,
 Và nơi ở Ngài tại Si-ôn.
3 Tại nơi ấy Ngài đã bẻ gãy tên cung,
 Cái khiên, thanh gươm, và khí giới chiến. (Sê-la)
4 Chúa rực rỡ oai vinh
 Hơn các núi sự cướp giựt.
5 Các kẻ gan dạ đã bị cướp lột,
 Họ ngủ trong giấc mình.
 Chẳng một người mạnh dạn nào tìm được cánh tay mình.
6 Hỡi Đức Chúa Trời của Gia-cốp, khi Chúa quở trách,
 Xe và ngựa bèn bị ngủ mê.
7 Chính mình Chúa thật là đáng sợ;
 Cơn giận Chúa vừa nổi lên, ai đứng nổi trước mặt Chúa?
8- 9 Từ trên trời Chúa truyền đoán ngữ;
 Khi Đức Chúa Trời chỗi dậy đoán xét,
 Để giải cứu các người hiền từ trên đất,
 Thì đất bèn sợ hãi, và yên lặng. (Sê-la)
10 Cơn giận loài người hẳn sẽ ngợi khen Chúa;
 Còn sự giận dư lại, Chúa sẽ ngăn trở.
11 Hãy hứa nguyện và trả xong cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi;
 Hết thảy kẻ nào ở xung quanh Ngài, khá đem lễ vật dâng cho Đấng đáng kính sợ.
12 Ngài diệt khí kiêu ngạo của các quan trưởng;
 Đối cùng các vua thế gian, Ngài đáng kinh đáng sợ.