14

Sự ngu dại và sự gian ác của loài người

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời.
 Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc;
 Chẳng có ai làm điều lành.
2 Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người,
 Đặng xem thử có ai khôn ngoan,
 Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3 Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế;
 Chẳng có ai làm điều lành,
 Dầu một người cũng không.
4 Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao?
 Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh,
 Và cũng chẳng hề cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
5 Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt,
 Vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình.
6 Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng,
 Bởi vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người.
7 Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!
 Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài,
 Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.