84

Tác giả mong mỏi về sự thờ phượng trong đền thờ

Thơ con cháu Cô-rê làm. Cho thầy nhạc chánh dùng về nhạc khí “Ghi-tít”
1 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân,
 Nơi cư trú Ngài đáng thương thay!
2 Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va;
 Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.
3 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi,
 Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở,
 Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó,
 Tức là bàn thờ của Chúa.
4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa!
 Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. (Sê-la)
5 Phước cho người nào được sức lực trong Chúa,
 Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn!
6 Đương khi đi qua trũng khóc lóc.
 Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch;
 Mưa sớm cũng phủ phước cho nó.
7 Họ đi tới, sức lực lần lần thêm;
 Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn.
8 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi;
 Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. (Sê-la)

9 Hỡi Đức Chúa Trời, là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét,
 Đoái đến mặt của đấng chịu xức dầu của Chúa.
10 Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác.
 Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi,
 Hơn là ở trong trại kẻ dữ.
11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;
 Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển;
 Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.
12 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân,
 Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài!