5

Cầu Chúa phù hộ mình khỏi ác

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về ống quyển
1 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi,
 Xem xét sự suy gẫm tôi.
2 Hỡi Vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,
 Vì tôi cầu nguyện cùng Chúa.
3 Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;
 Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.
4 Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự dữ;
 Kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa.
5 Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa;
 Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.
6 Chúa sẽ hủy diệt các kẻ nói dối;
 Đức Giê-hô-va gớm ghiếc người đổ huyết và kẻ gian lận.
7 Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa,
 Lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh của Chúa.
8 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi.
 Và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.
9 Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín;
 Lòng chúng nó chỉ là gian tà;
 Họng chúng nó là huyệt mả mở ra;
 Lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dua nịnh.
10 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó;
 Nguyện họ sa ngã trong mưu chước mình;
 Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ;
 Vì họ đã phản nghịch cùng Chúa.
11 Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc,
 Cất tiếng reo mừng đến mãi mãi,
 Vì Chúa bảo hộ các người ấy;
 Kẻ nào ái mộ danh Chúa
 Cũng sẽ nức lòng mừng rỡ nơi Chúa.
12 Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình,
 Lấy ơn vây phủ người khác nào bằng cái khiên.