142

Cầu nguyện Chúa giúp đỡ trong cơn gian truân

Thơ dạy dỗ Đa-vít làm, khi ở trong hang đá. Bài cầu nguyện.
1 Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va;
 Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va.
2 Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi,
 Bày tỏ sự gian nan tôi.
3 Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi,
 Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.
 Trên con đường tôi đi,
 Chúng nó gài kín một cái bẫy.
4 Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi;
 Chẳng có ai nhận biết tôi;
 Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình;
 Chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi.
5 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài,
 Mà rằng: Ngài là nơi nương náu của tôi,
 Phần tôi trong đất kẻ sống.
6 Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi,
 Vì tôi bị khốn khổ vô cùng;
 Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi,
 Vì chúng nó mạnh hơn tôi.
7 Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám,
 Để tôi cảm tạ danh Chúa.
 Những người công bình sẽ vây quanh tôi,
 Bởi vì Chúa làm ơn cho tôi.