112

Người nào kính sợ Đức Giê-hô-va được thới thạnh

1 Ha-lê-lu-gia!
 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
 Rất ưa thích điều răn Ngài!
2 Con cháu người sẽ cường thạnh trên đất;…
 Dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước.
3 Của cải và giàu có đều ở trong nhà người,
 Và sự công bình người còn đến đời đời.
4 Ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay thẳng.
 Người hay làm ơn, có lòng thương xót, và là công bình.
5 Phước cho người nào hay làm ơn, và cho mượn!
 Khi người bị kiện ắt sẽ được đoán xét cách chánh trực.
6 Người cũng chẳng hề bị lay động;
 Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời.
7 Người không sợ cái tin hung;
 Lòng người vững bền, tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
8 Lòng người kiên định, chẳng sợ chi,
 Cho đến khi người thấy các cừu địch mình bị báo.
9 Người vãi tiền tài, bố thí kẻ thiếu thốn;
 Sự công bình người còn đến đời đời.
 Sừng người sẽ được ngước lên cách vinh hiển.
10 Kẻ ác sẽ thấy, bèn tức giận,
 Nghiến răng, và bị tiêu tan;
 Sự ước ao của kẻ ác sẽ hư mất đi.