114

Sự Đức Chúa Trời giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi Ê-díp-tô

1 Khi Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ê-díp-tô,
 Nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ,
2 Thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài,
 Và Y-sơ-ra-ên thành nước Ngài.
3 Biển thấy sự ấy, bèn chạy trốn;
 Sông Giô-đanh chảy trở lại sau;
4 Núi nhảy như chiên đực,
 Nổng nhảy khác nào chiên con.
5 Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn?
 Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau?
6 Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực?
 Ớ nổng vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con?
7 Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa,
 Trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp,
8 Là Đấng biến hòn đá ra ao nước,
 Đổi đá cứng thành nguồn nước.