40

Mong Chúa cứu khỏi sự khổ nạn

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Tôi nhịn nhục trông đợi Đức Giê-hô-va,
 Ngài nghiêng qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.
2 Ngài cũng đem tôi lên khỏi hầm gớm ghê,
 Khỏi vũng bùn lấm;
 Ngài đặt chân tôi trên hòn đá,
 Và làm cho bước tôi vững bền.
3 Ngài để nơi miệng tôi một bài hát mới,
 Tức là sự ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.
 Lắm người sẽ thấy điều đó, bắt sợ,
 Và nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va.
4 Phước cho người nào để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va,
 Chẳng nể vì kẻ kiêu ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối trá!
5 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, công việc lạ lùng Chúa đã làm,
 Và những tư tưởng của Chúa hướng cùng chúng tôi, thật là nhiều,
 Không thể sắp đặt trước mặt Chúa;
 Nếu tôi muốn truyền các việc ấy ra, và nói đến,
 Thật lấy làm nhiều quá không đếm được.
6 Chúa không thích đẹp hi sinh hoặc của lễ chay:
 Chúa đã xỏ tai tôi.
 Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội.
7 Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến;
 Trong quyển sách đã có chép về tôi:
8 Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa,
 Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.
9 Trong hội lớn tôi đã truyền tin vui về sự công bình;
 Kìa, tôi chẳng có ngậm miệng lại,
 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài biết điều đó.
10 Tôi chẳng giấu sự công bình Chúa ở nơi lòng tôi;
 Tôi đã truyền ra sự thành tín và sự cứu rỗi của Chúa;
 Tôi nào có giấu hội lớn sự nhân từ và sự chân thật của Chúa.
11 Đức Giê-hô-va ôi! đối cùng tôi chớ khép lòng thương xót của Ngài:
 Nguyện sự nhân từ và sự chân thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn.
12 Vì vô số tai họa đã vây quanh tôi;
 Các gian ác tôi đã theo kịp tôi;
 Đến nỗi không thể ngước mắt lên được;
 Nó nhiều hơn tóc trên đầu tôi,
 Lòng tôi đã thất kinh.
13 Đức Giê-hô-va ôi! xin sẵn lòng giải cứu tôi.
 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy mau mau giúp đỡ tôi.
14 Phàm kẻ nào tìm giết mạng sống tôi,
 Nguyện chúng nó bị mắc cỡ và hổ thẹn cả;
 Phàm kẻ nào vui vẻ về sự thiệt hại tôi,
 Nguyện chúng nó phải lui lại và bị sỉ nhục.
15 Các kẻ nói về tôi: Ha, ha!
 Nguyện chúng nó bị sững sờ vì cớ sự sỉ nhục của chúng nó.
16 Nguyện hết thảy những kẻ tìm cầu Chúa,
 Được vui vẻ và khoái lạc nơi Chúa;
 Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa,
 Hằng nói rằng: Đức Giê-hô-va đáng tôn đại thay?
17 Còn tôi là khốn cùng và thiếu thốn;
 Dầu vậy Chúa tưởng đến tôi.
 Chúa là sự tiếp trợ tôi, và là Đấng giải cứu tôi.
 Đức Chúa Trời tôi ôi! xin chớ trễ huỡn.