61

Lòng tin cậy nơi sự phù hộ của Đức Chúa Trời

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về nhạc khí bằng dây
1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi,
 Lắng nghe lời cầu nguyện tôi.
2 Khi tôi cực lòng, tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa từ nơi cực địa;
 Xin hãy dẫn tôi lên hòn đá cao hơn tôi.
3 Vì Chúa đã là nơi nương náu cho tôi,
 Một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch.
4 Tôi sẽ ở trong trại Chúa mãi mãi,
 Nương náu mình dưới cánh của Chúa (Sê-la)
5 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa đã nghe lời hứa nguyện tôi,
 Đã ban cho tôi cơ nghiệp của những người kính sợ danh Chúa.
6 Chúa sẽ gia thêm ngày cho vua;
 Các năm người sẽ nên nhiều đời.
7 Người sẽ ở trước mặt Đức Chúa Trời mãi mãi;
 Ôi! Cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật, để các sự ấy gìn giữ người.
8 Như vậy, tôi sẽ hát ngợi khen danh Chúa đời đời,
 Và hằng ngày làm xong các sự hứa nguyện tôi.